Simundervisning

Simning ingår i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och grundsärskolan. Här kan du läsa mer om simundervisning och om Göteborgs Stads satsning som kallas för Simlyftet.

Vad säger kursplanen?

I grundskolans kursplan är ett av kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa att eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven måste också kunna hantera nödsituationer vid vatten för att de ska få ett godkänt betyg i idrott och hälsa. Om en elev inte når, eller riskerar att inte nå, de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett ämne ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar. Om extra anpassningar inte räcker för att eleven ska nå målen har eleven rätt till särskilt stöd.

Här hittar du grundskolans kursplan för idrott och hälsa.

Här hittar du grundsärskolans kursplan för idrott och hälsa.

Undervisningstimmar

Det är skolans skyldighet att anordna undervisning i simning, såväl som badvett och hantering av nödsituationer vid vatten. Det finns inte några styrdokument som reglerar exakt hur många undervisningstimmar som skolan ska avsätta för simundervisning. Simning ingår i undervisningstiden för idrott och hälsa. I och med att timplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer är stadieindelade är det skolan som väljer hur simundervisningen ska förläggas inom respektive stadium.

Säkerhet i simundervisningen

Skolan har alltid det juridiska ansvaret över eleverna under hela besöket i simhallen och ansvarar också för transport till och från simhallen. Där möter simlärare upp och tar emot eleverna vid bassängkanten och är med dem i vattnet under lektionen. För att simundervisningen ska fungera på ett säkert sätt är det nödvändigt att skolorna skickar med medföljare. Här kan du läsa mer om säkerhet vid simundervisning. 

Simundervisning skiljer sig åt

Hur skolan väljer att organisera simundervisningen kan skilja sig sig åt. En del skolor har valt att samarbeta med personal på simhallar eller med lokala simföreningar. Andra skolor har ordnat simundervisning helt i egen regi.  Om en skola samarbetar med personal som är knuten till simhallen är det fortfarande den undervisande läraren i idrott och hälsa som ansvarar för att planera undervisningen, bedöma elevernas kunskaper och sätta betyg.

De senaste åren har grundskoleförvaltningen tillsammans med idrotts och föreningsförvaltningen erbjudit simundervisning i form av simlyftet. Simlyftet är Göteborgs Stads satsning för att alla barn ska kunna lära sig simma. 

Vad är Simlyftet?

Simlyftet är Göteborgs Stads satsning för att alla barn ska kunna lära sig simma.  Simlyftet infördes 2017 och efter ett uppehåll under 2020 infördes det igen 2021. Målet med satsningen är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att få lära sig simma och att prioritera de elever som har sämst förutsättningar att nå målen för simkunnighet. Eftersom tillgången till bassänger är begränsad behöver också äldre elever som inte når kunskapsmålen i ämnet idrott och hälsa prioriteras.

Simlyftet våren 2022

Under våren 2022 erbjuder idrotts- och föreningsförvaltningen tillsammans med grundskoleförvaltningen en fortsättning på det simlyft som inleddes i full skala höstterminen 2021. För att de elever som då påbörjade sin simundervisning ska uppnå kunskapsmålen för årskurs 6 och 9, så kommer de skolor som deltog under hösten kunna fortsätta under våren. Antalet grupper per skola kommer dock att begränsas till 4 för att göra det möjligt för fler skolor och elever att ta del av simlyftet.

Såhär anmäler skolor sig

De skolor som deltagit i simlyftet höstterminen 2021 kommer att kontaktas av simklubbarna för att följa upp om de önskar fortsätta simundervisningen.

De skolor som inte deltagit under hösten, men önskar delta under våren kontaktar någon av de simhallar som ligger inom eller nära utbildningsområdet.

Hisingen

Kärrabadet SLS (Svenska Livräddningssällskapet)
Telefon: 0725 85 23 08
E-post: elisabeth.lind@slsgoteborg.se
E-post: eric.johansson@slsgoteborg.se

Lundbybadet S02 (Simavdelningen 1902)
Telefon: 0736-566118
E-post: simlyftet@s02.nu

Centrum

Valhallabadet (Göteborgsim)
Telefon: 0735 20 00 79
E-post: Frisimskola@goteborgsim.se

Nordost
Angereds Arena och Hammarbadet SLS (Svenska Livräddningssällskapet)
Telefon: 0725 85 23 08
E-post: elisabeth.lind@slsgoteborg.se
E-post: eric.johansson@slsgoteborg.se

Sydväst

Frölundabadet och Askims simhall (Göteborgsim)
Telefon: 0735 20 00 79
E-post: Frisimskola@goteborgsim.se