Särskilt samordnande insatser - SSI

Enheten för Särskilt samordnande insatser (SSI) består av flera verksamheter som arbetar övergripande i hela Göteborgs Stad och ibland utanför Göteborgs gränser. SSI omfattar verksamheter som sjukhusundervisning, undervisning i skyddat boende och hälsoäventyret. SSI ger också stöd till skolenheter som har elever med hörselnedsättning eller till skolenheter som tillfälligt behöver placera elever vid en annan skolenhet.

Sjukhusundervisning

Barn och ungdomar som vårdas på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus kan studera vid sjukhusundervisningen.  Undervisningen finns tillgänglig för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den kan antingen ske i grupp eller enskilt.  Tanken är att undervisningen ska ge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska oro inför den fortsatta skolgången. På sjukhusundervisningen arbetar legitimerade lärare och all personal på sjukhusundervisningen har lång arbetslivserfarenhet.

Skyddat boende

Grundskoleförvaltningen har sedan 2019 undervisning för elever som är medföljande i ett skyddat boende. Barn med skolplikt som följer med vårdnadshavare till skyddat boende har rätt till fortsatt undervisning och det är därför viktigt att säkerställa obruten skolgång. I de fall där socialtjänsten gör bedömningen att det inte är säkert för barnet att undervisas på en skolenhet kommer en legitimerad lärare ut till boendet och undervisar eleven på plats. För äldre elever erbjuds även fjärr- och distansundervisning av legitimerad lärare.

Hälsoäventyret

Hälsoäventyret är en verksamhet som ger grundskolan och grundsärskolan stöd och inspiration i deras hälsofrämjande arbete. Verksamheten är ett komplement till skolornas ordinarie undervisning. Via upplevelsepedagogik och med fokus på delaktighet och bekräftelse ges eleverna möjlighet till insikt och förståelse för sambanden mellan kropp och hälsa, attityder och värderingar, identitet, levnadsvanor och miljö.  Vid besöken får eleverna chans att diskutera och reflektera kring teman som kropp, kost, sömn, stress, rörelse, pubertet, sexualitet och tobak.

Hörselnedsättning

Göteborgs stads hörselpedagoger arbetar för att öka tillgängligheten för elever med hörselnedsättning och ge hörselpedagogiskt stöd till både förskolan och grundskolan. Hörselpedagogerna vänder sig till alla barn som är folkbokförda i Göteborgs Stad oavsett skolval. Det övergripande syftet med hörselpedagogiskt stöd är att motverka de konsekvenser som en hörselnedsättning kan innebära och öka likvärdigheten i stadens lärmiljöer.