Prövning för betyg i grundskolan

Enligt skollagen har en person rätt att ansöka om en prövning för betyg i Göteborgs Stad även om personen inte har koppling till grundskolan i Göteborg.

Rutin om prövning för betyg i grundskolan 

Rutinen tar i huvudsak upp hur olika administrativa rutiner i samband med prövning ska hanteras. Det kan till exempelvis gälla utfärdande av betyg efter prövning och hantering av begäran om nytt slutbetyg efter prövning.
Själva det pedagogiska innehållet hanteras översiktligt i rutinen. Vad gäller prövningarnas utformning hänvisas till Skolverkets allmänna råd om prövning i denna del. 

En person behöver inte ha koppling till grundskolan i Göteborg, men har ändå, enligt skollagen rätt att ansöka om en prövning i vår kommun. Det är främst dessa fall som föranlett att rutinen kommit till. Grundskoleförvaltningen vill garantera en likvärdig hantering av dessa prövningar.

Santosskolan på Hisingen får ett särskilt uppdrag vad gäller prövning

Santosskolan har fått i uppdrag att ta emot och genomföra prövningar avseende personer som inte går i grundskola i Göteborg, men som önskar göra en prövning för betyg i grundskola. Det förväntas röra sig om ganska få personer. Genom att lägga ansvaret på en viss skola förväntas hanteringen för dessa prövningar bli tydlig och effektiv.

Vad är en prövning?

En prövning i grundskolan är en bedömning av en elevs kunskaper inom ett visst ämne utifrån kunskapskraven i årskurs 9. En person har rätt att göra prövning i ett eller flera ämnen. Det är skolan som fattar beslut om hur prövningen går till och när den ska genomföras.

Vem kan göra en prövning?

  • Elever som går i grundskola i Göteborgs Stad och av någon anledning vill göra en prövning i ett ämne, tidigare än slutbetyget i årskurs 9, har rätt att göra en prövning i ett eller flera ämnen. (Eleven kan till exempel pröva i ämnet matematik när eleven går i årskurs 8. Prövningen utgår alltid från kunskapskraven i ämnet i årskurs 9.) Vänd dig till din rektor.
  • Personer som vare sig gått i grundskola i Göteborgs Stad eller i övrigt har någon koppling till kommunen kan ändå vända sig till kommunen för att de önskar genomgå en prövning i ett eller flera ämnen. För att dessa prövningar ska hanteras på ett likvärdigt sätt är det en särskild skola, Santosskolan på Hisingen, som hanterar dessa prövningar. Ansökningsblanketten finns på Göteborgs Stads hemsida.
  • Prövning erbjuds också i samband med den obligatoriska lovskolan i årskurs 9.

Orsaker till att man vill göra en prövning

Orsakerna kan vara av många olika slag. Ett exempel är att en elev bott utomlands och har goda kunskaper i ett språk och i stället för att följa undervisningen så vill eleven göra en prövning och få ett betyg i ämnet tidigare än i årskurs 9. Ifall eleven får godkänt betyg på prövningen behöver eleven inte längre följa den ordinarie undervisningen i aktuellt ämne.

Kostnad för att göra en prövning

Ifall du gått ut grundskolan och saknar godkänt betyg i det ämne prövningen gäller kostar det inget att göra en prövning. I övriga fall kostar det 500 kronor att genomgå en prövning.

Möjlighet att begära ett nytt slutbetyg 

Den som redan har slutbetyg har rätt att få ett nytt slutbetyg efter prövning i ett eller flera ämnen. Något nytt slutbetyg utfärdas inte per automatik, men som prövande har du rätt att begära ett nytt slutbetyg, som innefattar alla ämnen.

Mer information

Grundskoleförvaltningens rutin om prövning för betyg i grundskolan

Har du frågor?

Hör av dig till Anna-Lena Olsson, planeringsledare utredning och juridik.
E-post: anna-lena.olsson@grundskola.goteborg.se