Planen mot diskriminering och kränkande behandling, PDK

Planen mot diskriminering och kränkande behandling har sin utgångspunkt i skolans uppdrag med demokrati och värdegrund och har som syfte att säkerställa varje elevs rätt att må bra.

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) har varje skola skyldighet att ta fram aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier, och enligt skollagen (2010:800) ska varje skola årligen upprätta en plan mot kränkande behandling 

Material för fortbildning

Planen mot diskriminering och kränkande behandling tas fram i Stratsys av dig som är rektor. I Stratsys finns även stödmaterial för att ta fram planen. Använd knappen "exportera till pdf" för att skriva ut allt material om ni behöver det på er skola.

Skolverket: Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Boken ger kunskaper och inspiration för att utveckla arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. Här hittar du boken för att ladda ner

Skolverket: Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar
Denna antologi bidrar till en djupare förståelse för hur kränkningar, trakasserier och mobbning i skolan uppstår. Orsakerna ska inte främst sökas hos enskilda elever, utan i de sociala processer som eleverna ingår i. En skolas organisation och kultur samt de samarbetsformer som utvecklas mellan barn, elever, lärare och annan personal kan motverka – eller medverka till - att elever diskrimineras, trakasseras eller kränks. Här hittar du boken

Skolverket filmer


Grundskoleförvaltningen utbildningar underlag

Friends har gratis webbkurs, du skapar lätt en inloggning, 
Organisera en trygg skola: Den här kursen riktar sig främst till dig som har en central roll i skolans trygghetsarbete men passar all personal som vill lära sig mer om systematiskt trygghetsarbete. Webbkursens längd 45 min
Efter utförd webbkurs har du:
Tagit del av kunskap om vad mobbning är och varför det uppstår
Gått igenom organisatoriska framgångsfaktorer för att stoppa mobbning
Möjlighet att ladda ner en checklista för att se hur långt skolan har kommit i trygghetsarbetet
Här kan du läsa mer och logga in

Stöd i arbetet med kartläggning

Kartlägga tryggheten på er skola med stöd av FRIENDS Har er skola behov att få stöd stöd i kartläggning kring trygghet så har FRIENDS möjlighet att bistå mot en kostnad. Deras trygghetsenkät fylls i av alla elever och all personal och följs sedan upp på både en elevträff och en personalträff, för att få en djupare förståelse för kartläggningsresultatet. Därefter går de igenom resultatet tillsammans med skolledningen och nyckelpersoner i trygghetsarbetet där man hjälps åt att identifiera behov och prioritera fokusområden utifrån kartläggningsresultatet. Trygghetsenkäterna riktade till olika åldrar och kan göras på fem olika språk. De har även fördjupningsenkäter kring sexuella trakasserier och kränkningar på nätet. För en mindre skola är priset 15 000 kronor och för en större enhet med fler än 600 elever är kostnaden 37 000 kronor. Är man intresserad och vill veta mera kan man kontakta deras utbildningschef Calle Gustafsson, calle.gustafsson@friends.se samt läsa mera på deras hemsida här

Kontaktinformation

- Sidorna kommer att uppdateras efterhand och vi tar gärna emot tips på bra och användbart material, som du vill dela med dig av till andra i staden.

Anita Molin, Samordnare normer och värden, anita.molin@grundskola.goteborg.se samt Maria Fridén, Verksamhetsutvecklare demokrati, maria.friden@grundskola.goteborg.se