Här hittar du material kopplat till skolansdemokrati- och värdegrundsuppdrag.

AKTUELLT just nu

De här sidorna riktar sig främst till dig som pedagog, skolledare eller elevhälsopersonal inom Göteborgs stad och som vill öka din kunskap och hitta pedagogiskt material kopplat till skolans demokrati och värdegrundsuppdrag.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Delaktighet och demokrati

Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck.

Etnisk tillhörighet och nationella minoriteter

Etnisk tillhörighet är en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Funktionsvariation

Funktionsvariation är fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.

HBTQI

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Kränkningar, hot och våld

Kränkningar är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Mänskliga rättigheter, diskrimineringsgrunderna, likabehandling

Alla människor har samma mänskliga rättigheter, samma värde och samma rätt att bli respekterad för den de är.

Normer

Normer är oskrivna regler i samhället. I många fall är de förutsättning för att vi ska fungera tillsammans.

Rasism och extermism

Rasism handlar om intolerans mot olika grupper på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion. Extremism är ytterlighetsrörelser som legitimerar våld som ett sätt att uppnå förändring.

Religion eller annan trosuppfattning

Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam.

Sexualitet, samtycke och relationer

Sexuell och reproduktiv hälsa innebär att människor har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet.

Systematiskt värdegrundsarbete

Värdegrundsarbetet ska vara en del av hela verksamheten i alla skol- och verksamhetsformer. Det ska dokumenteras i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Våld i nära relationer/Hedersrelaterat våld

Våld i nära relationer drabbar många barn som upplever våld i sin familj. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck, som att bli kontrollerad eller tvingad till saker man själv inte vill.

Ålder

Alla människor, oavsett ålder, omfattas av lagens skydd mot diskriminering.

Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Alla barn och elever har rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden.

Årshjul för teman kopplade till diskrimineringsgrunderna och stadens planer

Här hittar du årshjulet för de olika diskrimineringsgrunderna. Varje tema är kopplat till stadens planer och MR-sidorna på intranätet. Följ länken för att komma vidare vid respektive tema.
${loading}