Förskoleklass naturlektion Foto: Frida Winter
Förskoleklass har naturlektion Foto: Frida Winter

Blanketter

Här hittar du länkar till blanketter som vi använder i vårt dagliga arbete. Vissa av blanketterna nedan uppstår det ett problem när du skriver ut dem. Dessa dokument har vi markerat med en * (Asterisk). I Styrande dokument har vi lagt in en instruktion hur du ska göra för att slippa problemet.

För medarbetare i grundskolan 

Rektors beslut om disciplinära åtgärder

Beslut om skriftlig varning till elev

Här hittar du blanketten

 • Beslut om tillfällig omplacering vid annan skolenhet*
 • Beslut om tillfällig omplacering*
 • Beslut om avstängning i grundskolan*

Här hittar du blanketterna

Rektors beslut om särskilt stöd*

 • Beslut om anpassad studiegång*
 • Beslut om att avsluta åtgärdsprogram*
 • Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram*
 • Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp*
 • Beslut om enskild undervisning*
 • Uppföljning av åtgärdsprogram*
 • Utvärdering av åtgärdsprogram*
 • Beslut om åtgärdsprogram för en elev som ska ges särskilt stöd*

Här hittar du blanketterna

Rektors övriga beslut*

 • Beslut i grundskolan om att elev fullgör skolplikten kalenderåret då barnet fyller sex år*
 • Beslut om att inte flytta elev till närmast högre årskurs*
 • Beslut om befrielse från obligatoriska inslag i undervisningen*
 • Beslut om förlängning av skolplikten*
 • Beslut om undervisning i modersmål, årskurserna 1 – 9*

Här hittar du blanketterna 

Anmälan om tillbud och olyckor

 • Blankett för anmälan om tillbud och olyckor 

Här hittar du blanketten

Anmälan om modersmål

 • Ansökan om modersmålsundervisning 1-9
 • Ansökan om modersmålsundervisning som språkval

Här hittar du blanketten 

Blanketterna ligger även på Goteborg.se 

Fritidshem  kompetensförsörjning

 • Ansökan om ekonomiskt stöd för behörighetsgivande studier till lärare i fritidshem 2021.

Här hittar du blanketten

Fritidshem  sommarfritidshem

Här hittar du information och blanketter

Fritidshem — placering på grund av särskilda skäl

Blankett
Lathund

Frånvaro

 • Anmälan om elevs frånvaro

Här hittar du blanketten

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare eller nära anhörig

Här är blanketten 

Mottagande till grundsärskola

 • Checklista för information till vårdnadshavare om grundsärskolan
 • Dokumentation av medicinsk bedömning
 • Dokumentation av pedagogisk bedömning
 • Dokumentation av psykologisk bedömning
 • Dokumentation av social bedömning
 • Medgivande till mottagande
 • Samtycke till utredning
 • Stödmaterial inför pedagogisk utredning

Här hittar du blanketterna

 Obligatorisk lovskola

Prao

 • Ansökan om matersättning
 • Exempel för utbetalning prao
 • Tillstånd för elevlunch under prao
 • Utbetalningsorder prao

Här hittar du blanketterna

Skolpliktsbevakning – ej placerade elever

 • Brev anmälan till Försäkringskassan
 • Brev skolförfrågan till vårdnadshavare
 • Brev anmälan till Skatteverket

Här hittar du blanketterna

 Särskilt stöd – utredning av elevs behov

 • Blankett - Utredning av en elevs behov av särskilt stöd.docx
 • Konsultationsblankett särskilt stöd SoS 2019-05-20.docx
 • Konsultationsblankett särskilt stöd UO.docx

 Här hittar du blanketterna

Tystnadsplikt

Påminnelse om tystnadsplikt (Sharepoint)

Övergång mellan förskola alternativt pedagogisk omsorg och förskoleklass och fritidshem

 • Förvaltningsgemensam plan för övergång och samverkan mellan förskola pedagogisk omsorg och förskoleklass och fritidshem.pdf
 • Bilaga 1 Utvärdering övergångsaktiviteter.pdf
 • Bilaga 2.1 Barnets utbildning i förskolan.pdf
 • Bilaga 2.2 Förskola till förskoleklass generell överföring.pdf
 • Bilaga 2.3 Förskola till förskoleklass kompletterande överlämningsplan.pdf
 • Bilaga 2.4 Överenskommelse kring informationsutbyte mellan förskola och skola.pdf

 Här hittar du blanketterna


För vårdnadshavare

 Ansökan om modersmålsundervisning

Här hittar du information och blankett

 Fritidshem eller familjedaghem

Ansök till fritidshem

 • Ansökan till fritidshem eller familjedaghem
 • Familje-och inkomstredovisning

Här hittar du blanketterna

Säga upp plats eller ändra schema

 • Uppsägning av plats inom fritidshem eller familjedaghem
 • Schema för vistelsetid för fritidshem

Här hittar du blanketterna

Önska skola och grundsärskola

Här hittar du blanketterna