Egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att eleven klarar av att utföra själv eller med hjälp av vårdnadshavare eller personal på skolan.

En rutin samt tillhörande handlingsplan för praktisk tillämpning har tagits fram gällande regelverk och åtgärder för elever som har behov av egenvård under skoltid. 

Denna rutin gäller tillsvidare för rektorer som ansvarar för egenvården och för personal som samverkar eller utför egenvården i skolan och fritidshem. Även elever med insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) omfattas av rutinen.  Med rektor avses även enhetschef i förekommande fall.  

Länk till rutin och handlingsplan

Rutinen samt handlingsplan för praktisk tillämpning finns under styrande dokument 

Kontaktinformation

Vill du veta mer kontakta verksamhetsutvecklare i ditt utbildningsområde.