Serviceportalen

Nyhet

Aktuellt

Historik

Flytt av staden-konto upphör 12 maj

2022-05-31
Formuläret för att beställa "Flytt av konto" kommer därför att tas bort den 4 maj. Vi kommer att utföra beställningar som inkommit före den 4 maj fram till den 12 maj, då tjänsten tas bort helt.

Tidigare information om förändringen:

Anledningen till den önskade förändringen är att säkerställa att information/behörigheter inte sprids utanför den avlämnande förvaltningen/bolaget.

Vad innebär detta?

Precis som tidigare skapas ett konto automatiskt vid nyanställning, under förutsättning att användaren inte redan har ett konto i staden.

Om användaren redan har ett konto på en annan förvaltning eller bolag måste ett nytt konto beställas manuellt för den nya anställningen. Beställning görs i Serviceportalen.

Det kommer inte längre vara möjligt att beställa flytt av staden-konto i Serviceportalen.

Viktigt att göra när den anställde slutar

Ta bort staden-kontot

Det är viktigt att beställa borttag av konto för medarbetare som har slutat sin anställning. Om det finns kvar ett inaktivt konto kommer inget nytt konto att skapas automatiskt när användaren får en ny anställning i staden. Detta gör att det krävs en manuell beställning.

Beställning av borttag görs i Serviceportalen.

Gallra lagrad data
Det är viktigt att medarbetaren gallrar sin lagrade data i Office 365 och övriga lagringsytor innan hen avslutar sin anställning. Spara verksamhetsdata på gemensamma lagringsytor.


Undantag

Undantag från ovan är när en enskild användarens tjänst inklusive samma arbetsuppgifter flyttar från en förvaltning/bolag till en annan. I detta fall får flytt beställas via ett e-postmeddelande till Support Intraservice.

Vid omorganisationer som ingår i ett projekt är det projektets ansvar att hantera eventuella flyttar av staden-konton.


Varför gör vi förändringen?

Intraservice behöver säkerställa att en medarbetares information och behörigheter kopplat till en anställning inte förs vidare till en annan förvaltning eller bolag.

Om ett konto flyttas finns risk att verksamhetsinformation och behörigheter i Office365 följer med till ny förvaltning/bolag eftersom det endast är kontots e-postadress som ändras.

Information som är lagrad i exempelvis Onedrive och Outlook kommer då fortsatt vara tillgänglig. Behörigheter i olika system kopplade till staden-kontot riskerar att finnas kvar efter en kontoflytt.

 

Support Intraservice


${loading}