FH myndighetsutövning

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet ger stöd vid myndighetsutövning inom funktionshinderområdet enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I IT-stödet Treserva kan du ta emot ansökan/begäran, dokumentera utredningar samt fatta beslut om bistånd och stöd och service. Du kan också använda Treserva för att hantera avvikelser, administrera avgifter och ersättningar samt registrera assistansbeslut från Försäkringskassan.

Du kan även använda IT-stödet Samsa, för informationsöverföring vid samordnad planering av insatser efter slutenvård.

I tjänsteerbjudandet ingår förvaltning och utveckling av program och data utifrån en livscykelmodell och etablerade processer och rutiner.  I detta ingår support och stöd till lokala verksamhetsstöd (LVS).

Tjänsteerbjudandet stödjer

  • socialtjänstprocessen
  • processen för planering av insatser efter slutenvård
  • ledningssystem för kvalitet – processen för hantering av avvikelse.

Behov/nytta

Stödet bidrar till en effektiv och kvalitetssäkrad myndighetsutövning, vilket ökar kvaliteten och rättssäkerheten för dem vi är till för.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att använda tjänsteerbjudandet krävs

  • att det finns ett lokalt verksamhetsstöd (LVS)
  • utbildning i handläggningsprocess och avvikelsehantering i Treserva
  • staden-konto
  • behörighet till berörda delar i Treserva
  • tillgång till gbg3000-dator och internetuppkoppling. 

Förvaltning och utveckling av hårdvara, utrustning, internetuppkoppling och nät ingår inte i tjänsteerbjudandet

Ägarskap och ansvar för information i de IT-stöd som används ligger hos verksamhetsansvariga inom respektive stadsdelsförvaltning samt Social resursförvaltning.

Ytterligare information finns i Ansvarsfördelning gemensamma serviceuppdrag för tjänster inom vård och omsorg.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Fördelningsnyckel av stadsledningskontoret, (stadsdelsförvaltningar och social resursförvaltning).
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)