LOV genomförande

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet ger stöd till privata utförare vid genomförande av hemtjänst enligt socialtjänstlagen och lagen om valfrihetssystem (LOV).

I IT-stödet Treserva kan du ta emot och fördela uppdrag, journalföra händelser av vikt, dokumentera genomförandet och se aktuell information om dina brukare. Du kan även skicka och ta emot meddelanden samt ta emot delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Du kan också göra daganteckningar och se genomförandeplaner i din mobil genom Treserva App. Du kan även registrera utförd tid i mobilen genom PluGo app.

I tjänsteerbjudandet ingår förvaltning och utveckling av program och data utifrån en livscykelmodell och etablerade processer och rutiner. I detta ingår support och stöd till IT-kontaktpersoner.

Behov/nytta

Stödet bidrar till ett effektivt och kvalitetssäkrat genomförande, vilket ger en ökad kvalitet och patientsäkerhet för dem vi är till för.

Genom en ökad mobilitet skapas förutsättningar för en bättre kontinuitet och mer utförd tid av beviljad tid.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att använda tjänsteerbjudandet krävs

  • att det finns en IT-kontaktperson
  • utbildning i uppdragsmottagning/genomförande och delegeringsmodulen i Treserva
  • behörighet till berörda delar i Treserva samt PluGo
  • att leverantören uppfyller åtaganden enligt Bilaga IT-system och appar till förfrågningsunderlag

Förvaltning och utveckling av hårdvara, utrustning, internetuppkoppling och nät ingår inte i tjänsteerbjudandet. 

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Fördelningsnyckel av stadsledningskontoret, (stadsdelsförvaltningar och social resursförvaltning).
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)