Stöd för att bedriva pedagogisk administration och lärande i gymnasieskola samt gymnasiesärskola

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Stöd för att bedriva pedagogisk administration och lärande i gymnasieskola ger digitala verktyg för formativ och summativ bedömning, hantering av betyg, kunskapsmätning, pedagogisk dokumentation och reflektion, pedagogisk planering, digitala prov och pedagogiskt genomförande.

Stödet kan användas av administrativ personal, lärare/pedagoger, elever och vårdnadshavare. 

Som användare kan du få en text uppläst, rättstavad och översatt.

Tjänsteerbjudandet stödjer följande processer

  • pedagogisk lärprocess
  • stödprocesser i undervisningen.

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet stödjer myndighetsprocessens och skolverksamhetens pedagogiska aktiviteter.

Stödet möjliggör likvärdighet för alla elever.

Som samordnat pedagogiskt IT-stöd för alla skolformer möjliggör det samutnyttjande av pedagogiskt material och främjar erfarenhetsutbyte.

Uppläsnings- och översättningstjänsten skapar nya möjligheter när det gäller språkinlärning, kommunikation och att stödja barn/elever/vuxna med särskilda behov.

Stödet skapar möjligheter för nya arbetssätt som möter fler lärstilar samt ger större möjligheter till kommunikation mellan skola och hem.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För anställda och elever krävs stadenkonto.

Det finns riktlinjer och instruktioner för vilken information som får ligga i tjänsten. För att komma åt viss känslig information krävs inloggning med tvåstegsautenticering. För anställda i staden innebär detta att man loggar in med stadenkonto på en plattformerad dator. Vårdnadshavare loggar in med BankID.

Personer med skyddad identitet kan få tillgång till tjänsten via manuell hantering.

Vid behov av support kontaktas Lokalt verksamhetsstöd (LVS).

Supportbehov tas i första hand omhand av lokal (IT)personal på respektive förskola, därefter Lokalt verksamhetsstöd (LVS).

LVS och kontaktpersoner får skicka in supportärenden till Intraservice support.

Öppettider

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet Följande prismodell styr volym och fakturering: Ekonomimodellen
Planerat underhåll
Datum för Planerade servicefönster (driftstopp)