Intraservices tjänster

Tjänsteområde: Utbildning

Tjänsteområdet omfattar den kommunala skolverksamheten: förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola.

Sektor utbildnings arbete utgår från de skyldigheter kommunen har enligt skollag och förordningar, till exempel att säkerställa kvalitén i den pedagogiska verksamheten, myndighetsutövning såsom skolpliktsbevakning och behov av att registrera och följa upp platser inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Tjänsteområdet ska stödja sektor utbildning med ändamålsenliga och kostnadseffektiva tjänster.

Välfärdsområdet, där sektor utbildning ingår, arbetar med processorienterad verksamhetsutveckling. Tjänsterna inom välfärdsområdet ska, där det är möjligt, utgå från beslutade processer.

Processutveckling har hittills genomförts inom

  • mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  • elevhälsa
  • administrativa rutiner i förskola/familjedaghem
  • hantera ansökan till förskoleklass
  • skolskjuts.

Processerna hittas på respektive förvaltnings Intranätssida under rubriken ”Välfärdens processer”.

Verksamhetstjänster

Tjänsteområdet innehåller en eller flera tjänster. Varje tjänst har ett eller flera tjänsteerbjudanden. Nedan listas alla tjänster inom området.

${loading}