Intraservices tjänster

Utbildning inom område ekonomi

Vilka utbildningsbehov finns i Göteborgs Stad inom område Ekonomi —  i stadens ekonomisystem och gemensamma ekonomiprocesser. Hur möter vi behoven på bästa sätt? Hur påverkas utbildningsbehovet av stadens pågående digitaliseringsresa.

Det är några av de frågor som projektledaren Sidi Stoor utredde under 2020 för att lämna förslag på utbildningsinsatser. Nu under 2021 genomför vi planerna i etapp 2. Det innebär att projektet ska  leverera grundutbildningar i systemstöd och en utbildning i nyttoanalys.

Under 2020 byggde projektet upp en god kunskap om vilka kunskaps- och kompetensbehov som fanns hos användarna av i systemen Hypergene och Unit4 Business World. För att möta dessa behov tog projektet fram förslag på innehåll och omfattning för introducerande grundutbildningar, både för sällananvändare och för nya användare.

Webbaserade grundutbildningar i systemstöd

Behovsanalysen visade klart att webbaserad utbildning ökar utbildningens tillgänglighet. Kan projektet inte göra utbildningsinsatser tillgängliga nås inte de uppsatta effektmålen. Därför kommer projektet att i samarbete med användare i staden utveckla målgruppsanpassad webbaserad utbildning för våra systemstöd.

Utbildning i nyttoanalys

Analysen av behov gjorde det också  tydligt att det fanns behov av kunskaps- och kompetensutveckling i praktisk arbete med nyttoanalyser. Nyttoanalys är inget nytt för område ekonomi, men ett gemensamt arbetssätt saknas.  Ett sådant gemensamt arbetssätt inkluderar fler perspektiv på nyttor än det rent finansiella.

Som svar på det behovet startade projektet ett samarbete med Gruppen för Nyttorealisering. En första version av Utbildning i nyttoanalys togs fram gemensamt. Nu under 2021 fortsätter projektet att samverka i utvecklingen av utbildningen. Piloter kommer att utses som projektet samarbetar med.  Piloterna utses bland medarbetare med olika roller från Stadsledningskontoret och Stadsbyggnadskontoret.

Gemensamt synsätt ger bra arbetssätt

Projektets förhoppning är att vi tillsammans i staden inte bara tar fram en utbildning och genomför utbildningsinsatser – vi behöver också äga frågan tillsammans och bidra till att kunskapen som förmedlas resulterar i ett naturligt arbetssätt.

Effektmål 2021-2022

 • Den 23 december 2021 ska minst två förvaltningar kunna redogöra att de har byggt upp en kunskap och kompetens i nyttoanalys genom att ha tillämpat arbetssättet på en förändringsinsats.
 • Den 30 december 2022 ska användare i Hypergene och Unit4 Business World uppleva att de är mer trygga i sin användning av systemen. Detta förväntas ske genom att 85 procent av alla nya användare har genomgått de publicerade grundutbildningarna.
 • Den 30 december 2022 ska resursbehovet för introduktion av nya användare tydligt ha minskat för Lokalt verksamhetsstöd i Hypergene och Unit4 Business World.

Projektmål

Uppdraget ska bidra till att möta verksamheternas utbildningsbehov i Unit4 Business World, Hypergene och nyttoanalys, genom att utveckla och publicera ett antal utbildningsinsatser.


Målgrupper:

 • Verksamhetsstöd för ekonomisystem på lokal- och central nivå.
 • Lokal- och central processledning för stadens ekonomiprocesser.
 • Dagliganvändare av stadens ekonomisystem, till exempel chefer, ekonomer och administratörer/ chefsstöd.

Planerad leverans 2021

 • Utbildning i nyttoanalys för områdets målgrupper
 • Framtagen webbaserad utbildning i Hypergene och Unit4 Business World
 • 1 grundutbildning i Hypergene
 • 1–3 grundutbildningar i Unit4 Business World
 • Förslag på fortsatt utveckling inom förvaltning
 • Tidplan 2021

  Under början av våren har vi fokus på första leveransen,  utbildning i logisk nyttoanalys. Den ska levereras i oktober 2021.

  Parallellt startar vi upp andra leveransen, utveckling av webbaserad grundutbildning. Den ska leverans senast 23 december 2021.


  ${loading}