Övriga projekt inom operativt inköp

Systemstöd för hantering av leverantörer och avtal  förstudie 2021

Projektet förväntas vara klart under 2021.

Till Göteborgs Stads gemensamma inköpsprocess saknas det ett gemensamt systemstöd för att effektivt kunna hantera leverantörer och avtal. Förvaltningen för inköp och upphandling har i kommunfullmäktiges budget för 2021 fått i uppdrag att påbörja förberedande åtgärder för att kunna implementera ett för staden gemensamt stöd för hantering av leverantörer och avtal. I dagsläget finns systemstöd för den operativa processen (Proceedo och Agresso) och inköpsanalys (KMD Inköpsanalys, som började implementeras 2020). På förvaltningen för iInköp och upphandling påbörjas nu en förstudie av systemstöd för hantering av leverantörer och avtal.

Förstudien ska bidra till att kunna fatta beslut om en kommande upphandling av ett systemstöd för hantering av leverantörer och avtal genom att tillsammans med verksamheten identifiera de potentiella nyttorna med ett systemstöd, genomföra en omvärldsanalys samt utreda vilka krav som kan ställas på ett framtida systemstöd.

Analys och identifiering av nyttor

Projektet ska genomföra en omvärlds- och marknadsanalys för att se hur andra organisationer jobbar med hantering av leverantörer och avtal, men också för att se vilka potentiella leverantörer det finns på den svenska marknaden.

Vidare ska projektet tillsammans med utsedda resurser från verksamheten identifiera de potentiella nyttor som ett systemstöd för hantering av leverantörer och avtal kan innebära. Det ingår också att förbereda för en kommande upphandling genom att dokumentera de krav som kan ställas på ett framtida system och systemleverantör.

Förväntade effekter

  • Information om leverantörer och avtal kan delas och återanvändas vilket effektiviserar Göteborg Stads inköps- och upphandlingsarbete och bidrar till sund konkurrens.
  • Möjliggör en ny nivå av leverantörsstyrning där Göteborg Stad kommer kunna bli och framstå som en starkare, mer välinformerad och konsoliderad avtalspart gentemot leverantörerna.
  • En tydlig förbättring i effektivitet, styrning och kontroll för Göteborg Stads upphandlare och inköpare.

Målgrupper

Medarbetare i Göteborg Stad som arbetar med inköp och upphandling.

Tidplan

2021 april-maj

Planering och faktainsamling.

2021 juni-september

intervjuer, workshoppar, omvärlds- och marknadsanalys och informationsklassning.

2021 september-december

insamling av krav, sammanställning och överlämning.

Projektägare/beställare: Åsa Bergman, inköp och upphandling

Projektledare: Kenth Svensson inköp och upphandling

Dokument