Övergripande projekt

Här finns beskrivningar av projekt som sträcker sig över flera tjänsteområden.

Förstudie om automatiserade processer på Intraservice

Målet med projektet är ta fram förslag till:

 • Mål och strategier med automatiseringsarbetet. 
 • En organisation för att stödja införandet och utvecklingen av all form av automatisering.  
 • En fastställd modell för arbetet med att bedöma, utveckla och förvalta automatiserade processer.  

Projektet ska bidra till att öka kompetensen och effektivisera arbetssätt avseende arbete med automation. Genom detta samarbete inom Intraservice skapas samsyn, ökat samarbetet, effektiv kunskapsöverföring och kostnadseffektivt genomförande. 

Intraservice ska kunna erbjuda förbättrat stöd till stadens verksamheter för att identifiera och optimera de kommungemensamma tjänsterna samt automatisera lämpliga processer. Resultatet av detta arbete bidrar inte direkt till att några specifika nyttor/effekter kan uppnås, utan är en förutsättning för framtida arbete med automatisering. 

Fokus för detta projekt är således att bygga infrastruktur så framtida automatiseringsprojekt kan genomföras tids- och resurseffektivt. Nyttan på sikt är att skapa ett effektivare arbetssätt som skapar nytta för staden. Nyttohemtagning sker i stadens verksamheter. 

Nyttor med automatisering av kommungemensamma interna tjänster är att: 

 • öka effektiviteten  
 • öka kvaliteten
 • minskad kostnad 
 • nöjdare kunder och medarbetare.
I december 2020 ska leverans ske till styrgrupp gällande förslag på hur Intraservice ska arbeta med automatisering av arbetsuppgifter. Projektet riktar sig primärt till ledning och medarbetare inom Intraservice.

Kontakt: bodil.olofsson@intraservice.goteborg.se

Projektet sker i samverkan mellan verksamhetsområdena ekonomi och operativt inköp, välfärd, IT och HR.

Mobilt arbetssätt – en förutsättning för digitalisering

Det pågår många initiativ på Intraservice och i staden, där mobilitet är en del. För att göra det enklare vid upphandling och utveckling av appar och mobila lösningar, pågår projektet mobilt arbetssätt – en förutsättning för digitalisering.

Syftet är att spara tid, kvalitet och pengar i mobila satsningar.

Nyttor

Effektiviteten i projekt och förvaltning inom mobilitet ökar när strategier, policyer, regelverk och riktlinjer är på plats samt en organisation som förvaltar och utvecklar dessa.

Kvaliteten ökar då krav och förutsättningar är kända när projekten startar samt att en organisation som ansvarar för mobilitet är på plats. Genom ökad effektivitet och kvalitet möjliggörs realisering av förväntade nyttor inom de övriga verksamhetsområdena.

Exempel på projektets leveranser

 • Förslag på team med bland annat uppgift att ta fram och förvalta stöttande och styrande dokumentation kring mobila lösningar i staden.
 • Ramverk med krav vid upphandling eller utveckling av ny app.
 • Ett färdigt regelverk för utformning av stadens mobila funktioner.
 • Checklista med frågor inför till exempel distribution av appar med syftet att kvalitetssäkra appar ur olika perspektiv innan den skickas ut till användarna.

Tidplan

Klart sista december 2019.

Projektets avgränsning

Projektet syftar till att ta fram en grund för stöd inom mobilitet för alla mobila initiativ inom Göteborgs Stad, inte att direkt lösa problem som ingår i enskilda satsningar.

Projektledare Maria Oliv, Intraservice