Övriga utvecklingsprojekt inom IT

Utveckling av City Information Platform (CIP)

Framtidens smarta städer bygger i hög grad på digitalisering och samordning av stora mängder data. Intraservice arbetar med att ta fram en City Information Platform (CIP), en grundsten för att hantera stora mängder data, där informationen är samlad på ett strukturerat och användbart sätt. Det finns också behov i staden av att etablera en sammanhållen tjänst som säkrar arbetssätt, informationssäkerhet och en sammanhållen informationsarkitektur inom detta område.

Initiativet underlättar för förvaltningar och bolag att effektivisera sin verksamhet. Att tillgängliggöra data på ett strukturerat sätt är även en förutsättning för att ta nästa steg inom Artificiell Intelligens (AI) och innovation.

Kontakt: Stina Strömberg, projektledare

Förstudie integrationsverktyg och molntjänster

När tjänsteutbudet inom Göteborgs Stad utökas, ökar behovet av integration mellan IT-system (data och information). Det finns behov av att utvärdera möjligheterna att nyttja molntjänster inom området för IT-integration och se vilka konsekvenser det får utifrån gällande lagar, förordningar och styrande dokument. Genom att kombinera dagens produkter med olika molntjänster är förhoppningen att få en bra hybridlösning för integrationsplattformar och dess data.

Inom initiativet undersöker vi förutsättningar för en integrationsplattform som ska vara lätt att hantera och underhålla med lägre driftkostnader som följd. Den framtida lösningen kommer att vara skalbar och skapa förutsättningar för att rekrytera personal med kunskaper om dagens tekniker.

Omfattningen på projektet har minskat på grund av nya förutsättningar inom området jämfört med när tjänsteplanen togs fram 2019.

Kontakt: Stina Strömberg, projektledare

Flexibel OU-struktur - ökad automatisering

Projektet ska undersöka hur vi kan underlätta organisationsförändringar i staden med stöd av de kommungemensamma interna tjänsterna. Målet är enklare, flexiblare och snabbare organisationsförändringar och en rekommendation för i vilken ordning förändringar i olika IT-system bör göras.

Nuvarande aktivitet är en förstudie som kommer att ge rekommendationer på vilka förändringar i IT-system, primärt utifrån kvalitetssäkrade datakällor, som är genomförbara och i vilken ordning dessa skulle kunna göras för att möjliggöra automatisering. Detta för att organisationsdata ska spegla verkligheten bättre än idag.

Kontakt: Maria Oliv, projektledare

Avveckling hemkataloger - implementering Onedrive

Användare av Göteborgs Stads klienter (IT-arbetsplats) kan idag välja mellan flera olika system för att lagra arbetsdokument. Det här projektet syftar till att minska antalet system för lagring genom att avveckla hemkatalog H:\ till förmån för Onedrive.

Nuvarande aktivitet är en förstudie som skall utreda hur användningen av hemkatalogen H:\ respektive Onedrive ser ut idag. Förstudien undersöker på vilket sätt vi kan migrera befintliga data till Onedrive och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att helt kunna övergå till Onedrive för lagring av personliga arbetsdokument.

Kontakt: Nadia Lindberg, projektledare

Behörighets- och kontohantering

Initiativet är en fortsättning från föregående år och framtagna lösningar kommer att ge en automatiserad och effektivare hantering av konton och behörigheter. Det ger förbättrad informationssäkerhet i staden. Andra effekter och nyttor är att antalet supportärenden och den totala kostnaden för att hantera konton och behörigheter i staden beräknas minska. Det finns risk för avvikelse inom detta projekt på grund av brist på specialistkompetens.

Initiativet pausades under hösten 2020 till förmån för projektet Ny nämndorganisation 2021. Vi återupptog arbetet i mitten av februari 2021.

Kontakt: Dennis Lyberg, projektledare

IAM Självservice/Mina sidor

Initiativet syftar till att ta fram förutsättningar för en självserviceportal där medarbetaren själv och chef eller administratör kan se uppgifter om medarbetaren, till exempel staden-konto, anställning och kontaktuppgifter. Initiativet påbörjades 2020 men det pausades under hösten till förmån för projektet Ny nämndorganisation 2021. Initiativet har beroenden till initiativet för behörighets- och kontohantering och behöver till stor del planeras utifrån det. Detta har inneburit en senareläggning av projektstarten.

Kontakt: Dennis Lyberg, projektledare

Digital signering etapp 3

Digitalisering av underskrifter kommer att underlätta för medborgare, kunder och invånare samtidigt som det sparar tid i verksamhetens olika arbetsflöden och processer. E-signering ger också förutsättningar att bedriva ett effektivare förbättringsarbete.

Det finns ett stort behov i många verksamheter i staden att kunna signera dokument och beslut digitalt med ett certifikat från Göteborgs Stad. Olika digitala e-tjänster har varierande digitalt innehåll och det behövs en effektiv e-signeringsprocess som är anpassad efter verksamheternas många olika system. För att uppnå detta behövs ett stadengemensamt gränssnitt som hanterar uppladdning av dokument, notifiering till mottagare, signering och listning av dokument via e-tjänstplattformen. Projektet är beroende av ett datalager och arkiv, som hanteras i ett separat projekt.

Kontakt: Helena Folkow, projektledare

Datalager för digital signering

Projektet är uppdelat i två delar. En del ska anpassa gränssnittet för e-signering. Den andra delen ska skapa ett datalager och arkiv där alla dokument som behöver eller har blivit signerade kan sparas för att sedan kunna gallras eller arkiveras.

Kontakt: Helena Folkow, projektledare

Utveckling av e-tjänstplattformen

Staden behöver en bättre hantering av serviceärenden från synpunktshanteringen, en enklare hantering och fördelning mellan verksamheter och bättre möjlighet till uppföljning. Detta är också en förutsättning för att kunna avveckla Lotus Notes.

Projektet ska ta fram en ny funktion i den befintliga e-tjänstplattformen, en ny infrastruktur och en gemensam arkitektur för att möjliggöra en effektiv hantering och handläggning av serviceärenden. Projektet går ut på att använda stadens e-tjänstplattform som lösning på behovet. 

Kontakt: Helena Folkow, projektledare