Övriga projekt inom tjänsteområde HR

E-learning för chefer

Projekt ska leverera en färdig introduktionsmodul bestående av ett utvalt utbud av e-learning inom chef- och ledarskapsområden i portalen för chefer som deltar i introduktionsprogrammet för nya chefer i Göteborgs Stad från hösten 2020.

Dessutom ska samtliga förvaltningar i Göteborgs Stad kunna använda e-learningen i portalen för övrig utbildning/utveckling för chefer.

Kontaktperson: Karin Arwidi

Förstudie temperaturmätningar

Förstudien syftar till att utreda behovet av ett digitalt verktyg för realtidsmätningar av arbetsmiljöfaktorer. Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag med rekommendation om eventuell stadengemensam tjänst och förvaltarorganisation.

Tidplan

Förstudien pågår under hösten 2020.

Kontaktperson: Johanna Johansson

Pilot automatisering av tjänstgöringsintyg

Detta projekt avser en pilot för att testa RPA (Robot Process Automation) och kunna dra lärdomar huruvida detta är ett verktyg/arbetssätt som ska användas inom Göteborgs Stad.

Dessa effektmål för verksamheten ska pilotprojektet bidra till:

 • Minskad tid för administration. Administratörers arbetstid för att handlägga tjänstgöringsintyg har minskat eller helt upphört.
 • Ökad kompetens på Intraservice om automatiserade processer.
 • Högre kvalitet i gjorda tjänstgöringsintyg.
 • Snabbare handläggning av tjänstgöringsintyg.

Följande nyttor identifierades i nyttoanalysen som genomfördes under förstudien:

 • Snabbare handläggningstid
 • Färre rättelser
 • Minskad portokostnad

Tidplan

Pilot pågår under perioden augusti 2020 till september 2021.

Pilotprojektet kommer att beröra administrativa medarbetare inom förskolan samt medarbetare inom Intraservice, HR-systemförvaltning. Efter genomförd pilot kommer utvärdering och business case för ett breddinförande inom staden att presenteras för styrgruppen.

Kontakt: Bodil Olofsson, Intraservice

Förstudie HR-svit

Projektets mål är att leverera:

 • Omvärldsanalys med tydlig bild av omvärlden. trender och marknad utbud.
 • Beslutsunderlag med färdplan för stadens förvaltningar och bolag.
 • Verksamhetsbeskrivning med tydlig beskrivning av staden.
 • Behovsanalys med uppdaterad analys av stadens behov.
 • Kravspecifikation-/kravspecifikationer inför konkurrensutsättning.
 • Upphandlingsdokument inför konkurrensutsättning.

Nytta

Den önskade nyttan som önskas uppnås genom projektet finns beskriven i tjänsteplan 2020-2022 genom att på sikt ska förstudien leda till att inom HR-området finns verktyg i form av IT-stöd som stöder stadens HR-processer så att dessa

 • upplevs som enkla och effektiva av chefer och medarbetare
 • är kostnadseffektiva och driftsäkra tjänster
 • ger säker informationshantering
 • underlättar uppföljning i form av data med hög kvalitet.

Kontakt: Britt-Marie Nilsson, projektledare Intraservice