Intraservices tjänster

GO-DigIT


Go-DigIT är en stadengemensam satsning på utbildning som drivs av Intraservice tillsammans med de sex socialförvaltningarna (äldre samt vård– och omsorgs förvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd, socialförvaltning nord, socialförvaltning sydväst, socialförvaltning centrum och socialförvaltning Hisingen). Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Syftet är att höja personalens digitala kompetens inom sektorerna:

  • äldreomsorgen och hälsosjukvård
  • individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder

MED ANDRA ORD:

Projektet ger möjlighet till utveckling genom digital kompetenshöjning. I dialog möter vi människor där de står och tar fram utbildningar efter deras behov.

Genom att stötta dem i deras yrkesroll vill vi stärka gruppen på arbetsmarknaden. Våra insatser ska öka jämlikheten för ledare och personal i Göteborgs Stad. 

Det vi erbjuder ska, efter projektets avslut, vara öppet för alla och lätt tillgängligt för de som behöver det mest. 


KORT PRESENTATION AV PROJEKTET

GO-DigITs slutkonferens

Under slutkonferensen den 3 juni 2021 presenterade vi resultat och erfarenheter från projektet och lärdomar och tips för att lyckas med kompetensutveckling under pandemi och omorganisation. 

Via länken kan du ta del av slutkonferensen i efterhand. https://play.goteborg.se/go-digit-slutkonferens-3-juni-2021


Så utbildar vi i GO-DigIT

UPPLÄGG

Respektive stadsdel har en DigIT (lokal projektledare) som ansvarar för det lokala nätverket av IT-ambassadörerna (stöd och utbildare) i varje stadsdel. Det är också DigITen som stämmer av med enhetscheferna, lägger upp och administrerar utbildningsmodulerna för sin stadsdel. DigITen är också kontaktperson för stadsdelarnas egna IT-strateger.

Varje stadsdelar utser själv sina IT-ambassadörer. Dessa i sin tur, stödjer digitaliseringsprocessen för medarbetarna i stadsdelen. Bland annat genom att hålla i utbildningsträffar utifrån utbildningsmodulerna.

Projektet har tre spår:

  • Ledarprogram (utbildningar för chefer)
  • Personlig kompetensutveckling för IT-ambassadörer
  • Utbildningsmoduler för medarbetare

PERSONLIG KOMPETENSUTVECKLING FÖR IT-AMBASSADÖRERNA

Under 2020 erbjuds IT-ambassadörer i projektet GO-DigIT, kompetenshöjande träffar för att stärkas i rollen som IT-ambassadör och ge inspiration och kunskap inför uppdraget att utbilda i kommande utbildningsmoduler. 

UTBILDNINGSMODULER FÖR MEDARBETARE

Som enhetschef väljer du tillsammans med din DigIT vilka utbildningar som är relevanta för din enhet. ​Ni kan välja att plocka ihop olika moduler utifrån era behov. Antingen är det era IT-ambassadörer som håller utbildningen eller din DigIT, beroende på hur upplägget ser ut hos er. 

Läs mer i utbildningskatalogen som samlar alla utbildningsmoduler Anmälan sker via Utbildningsportalen, och medarbetarna får en sammanställning av genomförda moduler på sitt digitala CV. 

Projektet kommer att se över hur utbildningsprogrammet ska kunna fortsätta i ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Digitala aktiviteter att göra med surfplatta

Klicka här för att öppna pdf:en.  Här är ett inspirationsmaterial vi tagit fram med aktiviteter man kan göra med surfplatta.

TIDPLAN

Så här ser projektets tidplan ut på långsikt:

STYRANDE DOKUMENT

PROJEKTPLAN

Klicka här för att ladda ner projektplanen, powerpoint  (Senast uppdaterad 13 september2020).

Klicka här för att ladda ner projektplanen kort version, powerpoint (senast uppdaterad 13 september 2020).

KOMMUNIKATIONSPLAN

Klicka på länken för att ladda ner kommunikationsplanen, powerpoint. (Senast uppdaterad 2:e oktober 2019)

 

Kontakt

Projektledare
Christina Thordén

Sidansvarig/kommunikatör
Mindy Lara

IT-ambassadörer

Här hittar du som är IT-ambassadör både allmän information och stadsdels specifik information. 

Nyheter

Nyheter från GO-DigIT publiceras på socialförvaltningarnas egna intranät. Vi samlar dem under fliken Nyheter för er som inte har tillgång till dessa intranät, eller för att man ska kunna ta del av informationen vid ett senare tillfälle.

Här är den senaste nyheten från GO-DigIT:

GO-DigIT förlängs.

Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och drivs av Intraservice tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och socialresursförvaltning i Göteborgs Stad. 

 

 

 

 

Läs den senaste rapporten från vår utvärderare här.

${loading}