Intraservices tjänster

Kompetensutveckling för medarbetare
och chefer genom GO-DigIT 2.0

GO-DIGIT 2.0

Det finns möjlighet för chefer att erbjuda medarbetare att utveckla sin digitala kompetens genom GO-DigIT 2.0 och train-the-trainer metoden. GO-DigIT 2.0 är en utbildningssatsning finansierad av Omställningsfonden 2021-2023. Syftet är att utbilda medarbetare inom Göteborgs Stad för att öka den digitala kompetensen och stötta i digitala arbetssätt. GO-DigIT 2.0 är en fortsättning på projektet GO-DigIT som finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) och pågick mellan 2019-2021.

SYFTE

Syftet är att stärka den grundläggande digitala kompetensen hos ”sällan-användare” av digitala verktyg, öka den digitala kompetensen och förändra arbetssätt hos ”ofta-användare” av digitala verktyg samt stötta organisationen i tillämpning av digitala arbetssätt. 


MÅLGRUPP

Under ESF-projektet GO-DigIT 2019-2021 var målgruppen medarbetare inom äldre samt vård– och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd, socialförvaltningarna Nordost, Sydväst, Centrum och Hisingen. Nu är stadens alla förvaltningar välkomna att ta del av i utbildningssatsningen.

Så utbildar vi i GO-DigIT 2.0


TRAIN THE TRAINER METODEN

GO-DigIT 2.0 använder den kostnadseffektiva metoden train the trainer för att sprida kunskap och utbildningar inom verksamheterna. Medarbetare utses av chefer till IT-ambassadörer och blir lokala utbildare och ett stöd till chefer och kollegor. IT-ambassadörerna får utbildning i GO-DigITs utbildningsmoduler och utbildar sedan sina kollegor på arbetsplatsen.

​Det finns många fördelar med att en kollega håller utbildningar för sina kollegor istället för att någon "utifrån" kommer och håller utbildningen. Till exempel kan det vara lättare att våga ställa en fråga till någon man känner. En annan fördel är att kunskapen och kompetensen som IT-ambassadören har finns kvar i verksamheten även framöver. 

IT-AMBASSADÖRENS ROLL

IT-ambassadörerna finansieras inte av Omställningsfonden. Respektive enhetschef beslutar vilka utbildningar som ska genomföras och vilken omfattning IT-ambassadören kan lägga på uppdraget.

Kan vem som helst vara IT-ambassadör? Det korta svaret är— JA!
Den som blir IT-ambassadör behöver inte ha några expertkunskaper. IT-ambassadören får en genomgång i materialet och tydliga instruktioner. IT-ambassadören får gärna vara intresserad av att hjälpa och inspirera kollegor och visa vilka digitala möjligheter som finns och hur verksamheten kan dra nytta av dem.  

I rollen som IT-ambassadör ingår:

  • Att utbilda kollegor på arbetsplatsen i olika digitala verktyg med hjälp av GO-DigITs utbildningsmaterial  

  • Att inspirera kollegor och visa vilka digitala möjligheter som finns och hur deras verksamheter kan dra nytta av dem   

  • Att stödja kollegor i att hantera digitala verktyg och tjänster och visa hur dessa kan vara ett stöd i deras arbete 

  • Att delta i nätverksmöten som en del i utvecklingen och föra arbetet framåt mot önskat mål.  Där får du som IT-ambassadör möjlighet att få inspiration och fördjupad kunskap inom olika ämnen som rör digitalisering och välfärdsteknik.  


SÅ KOMMER NI IGÅNG MED IT-AMBASSADÖRER HOS ER 

  • Enhetschefen utser en eller flera IT-ambassadörer. Enhetschef beslutar i vilken omfattning IT-ambassadören kan lägga på uppdraget. 
  • IT-ambassadören anmäler sig till en av GO-DigITs introduktionsträffar (ca 3h).  
    Anmälan introduktion  
  • IT-ambassadör och chef går tillsammans igenom vilka av GO-DigITs utbildningsmoduler som är relevanta för er enhet.   
  • I GO-DigITs Team i Teams,  GO-DigIT – IT-ambassadörer hittar IT-ambassadören nyheter, information samt GO-DigITs utbildningsmaterial. 


UTBILDNINGSMODULER 

GO-DigIT erbjuder både utbildningar i Praktisk IT-kunskap samt reflekterande utbildningar kring digitalisering via inriktningen som kallas Forum digital arbetsplats. 

Exempel på utbildningar inom Forum digital arbetsplats är Varför digitalisering och Informationssäkerhet. Inom praktisk IT-kunskap erbjuds bland annat grundläggande utbildningar i Office365 program. Läs mer i utbildningskatalogen som samlar alla utbildningsmoduler 

Det finns olika sätt att ta del av utbildningsmodulerna antingen via IT-ambassadörer eller via anmälan i utbildningsportalen (lärarledd eller webbutbildning).

ESF GO-DigIT

Mellan 2019-2021 finansierades  GO-DigIT av Europeiska socialfonden (ESF).  ESF-projektet GO-DigIT drevs av Intraservice tillsammans med de sex socialförvaltningarna (äldre samt vård– och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd, socialförvaltningarna Nordost, Sydväst, Centrum och Hisingen.)  
Under projekttiden bidrog cirka 300 IT-ambassadörer till ökad digitala kompetens hos över 5400 kollegor i staden.

ESF GO DigtIT slutrapporter

Lyssna på en kortversion av slutrapporten (16 min). Här berättar projektledare, utbildningsledare, DigITsar och IT-ambassadörer om sina erfarenheter och reflektioner om utbildningsprojektet GO-DigIT, som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med GO-DigIT 2.0. 


Läs hela GO-DigITs slutrapport här (klicka på bilden):

Swecos utvärdering:

Kontakt

Utbildningsledare

Anne Belfrage

Linnea Schölander

Emma Wissö

Kompetensutveckling för chefer

GO-DigIT 2.0 kommer under 2022-2023 att erbjuda kompetensutveckling särskilt för chefer kopplat till digitalisering.

Läs mer om kompetensutveckling för chefer här

Nyheter

Nyheter från GO-DigIT publiceras på välfärdsförvaltningarnas egna intranät. Vi samlar dem under fliken Nyheter för er som inte har tillgång till dessa intrnät, eller för att man ska kunna ta del av information vid ett senare tillfälle.

Här är den senaste nyheten från GO-DigIT:

Digital kompetensutveckling för medarbetare och chefer genom GO-DigIT 2.0


Senast uppdaterat

${loading}