Intraservices tjänster

Gemensamma tjänster inom ekonomi och operativt inköp

​Projektet ska införa de kommungemensamma interna tjänsterna* inom ekonomi och operativt inköp hos Göteborgs stads bolag. Detta är beslutat av kommunfullmäktige och syftet är att ge staden stordriftsfördelar genom kostnadseffektiva tjänster. Projektet löper på fram till februari 2024.

Gemensamma tjänster inom ekonomi och operativt inköp är ett delprojekt under huvudprojektet Bolagskonsolidering, som samlar alla projekt som inför kommungemensamma interna tjänster* till stadens bolag.

*Kommungemensamma interna tjänster är tjänster som erbjuds till hela staden av förvaltningen Intraservice. Klicka här om du vill läsa mer om våra kommungemsamma interna tjänster.

Våra IT-stöd

Tjänsterna inom Ekonomi och operativt inköp innefattar följande tre IT-stöd:

Bakgrund

Beslutet att även bolagen skulle in i de kommungemensamma interna tjänsterna fattades redan 2015. En förstudie gjordes där Intraservice och bolagen gemensamt kom fram till att tjänsterna inom ekonomi och operativt inköp var bra att börja med. Införande projektet kom sedan igång under 2017.

Under början av 2021 bytte projektet namn och lades in som ett delprojekt under huvudprojektet Bolagskonsolidering. Det stora huvudprojektet samlar arbetet med att införa de kommungemensamma interna tjänsterna till bolagen även från de andra tjänsteområden som är aktuella för bolagen (ekonomi och operativt inköp, IT, HR och kommunikation, ledning & styrning) samt interna utvecklingsprojekt kopplade till detta.

Projektledare Maria Lindblad leder arbetet för såväl Bolagskonsolidering, samt även fortsatt Gemensamma tjänster inom ekonomi och operativt inköp.

Arbetets gång

Intraservice driver projektet och Stadshus AB är beställare, som sitter med i styrgruppen tillsammans med minst en representant från varje bolagskluster. Införandet på respektive bolag drivs som ett delprojekt. Planen för i vilken ordning bolagen går in i de kommungemensamma interna tjänsterna ändras löpande av styrgruppen utifrån när bolagen är redo. I högerspalten hittar du den senaste versionen av utrullningsplanen.

Projektet har gjort tre olika tidsplaner för införande beroende på om man bedömer bolaget som komplext,  medel eller enkel. Här kan du läsa mer om detta.

Kontakt

Projektledare

Maria Lindblad
Tel: 070-009 21 97

Delprojektledare

Fredric Holm
Tel: 0708-439096

Christian Gebel
Tel: 0725-25 22 09 

Konsolidera: Att förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad börjar använda de kommungemensamma interna tjänsterna. Syftet är att utnyttja kapaciteten hos tjänsterna bättre och därmed uppnå effektiviserings- och stordriftsfördelar för staden. 

Gemensamma tjänster inom ekonomi och operativt inköp hör till huvudprojektet Bolagskonsolideringen. Klicka här för att läsa mer om det.

${loading}