Intraservices tjänster

Digital informationsförvaltning

Projektet syftar till att förskole- och skolförvaltningarna ska kunna hantera information och handlingar enligt lagkrav och regler som finns inom Göteborgs Stad.

Projektet består av flera delar:

 • Digital informationsförvaltning
  Beskriva hur information ska hanteras i behandlingsregister och dokumenthanteringsplaner.
 • Mellanarkiv och slutarkiv
  Ge stöd och förutsättningar för att gallra, mellanarkivera och slutarkivera digital information och handlingar från gamla och nya system.
 • Avveckling av system
  Projektet ska genomföra gallring, mellanarkivering, slutarkivering och överföring av data till datalager för beslutsstöd, samt avveckling av system (Gerda, Procapita, Ping Pong).
 • Beslutsstöd och datalager för analys
  Ta fram underlag för beslut om kompletterande lösningar för beslutsstöd (analysförmåga), och ett datalager med information för analys.

Nyttorna som projektet ska bidra till:

•Det ska vara lätt att göra rätt.
•Kunna följa lagar för informationshantering och GDPR samt minska systemkostnader.
•Skapa möjligheter för verksamhetsutveckling genom analys.
 

Arkivering och gallring av digital information

Projektet är i en tidig fas att ta fram förutsättningar för att i första hand avveckla Gerda, Procapita och Hjärntorget (PingPong). Information ska antingen gallras(tas bort) eller flyttas till e-arkiv. Detta förutsätter utredningar kring information och utveckling av arbetssätt, samt tillhörande mallar för digital arkivering. Målet är att det för både för gamla- och nya system ska bli lättare att hantera information rätt, enligt gällande lagar och beslut (t.ex. GDPR).

 

Riskanalyser och konsekvensbedömningar

Projektet ansvarar för att göra en tekniska riskanalyser, risk och sårbarhetsanalyser (RSA) samt konsekvensbedömningar för vissa av våra pågående projekt inom utbildningsområdet. Google GSFE är ett exempel där det just nu pågår och där det finns stort intresse för fortsatt användande i den nya lärplattformen som ska tas fram till skolförvaltningarna.

 

Beslutsstödsystem

Projektet har tagit fram ett lösningsförslag där planering inför beslut om införande nu pågår. Den nya lösningen ger många nya möjligheter till analys och samtidigt fler möjligheter till bättre dataskydd. Projektet utreder vilka förutsättningar som behövs för att kunna spara olika typer av information och för att kunna genomföra analyser.  Det är många lagar och beslut som styr vad vi får göra med information, vilket gör att vi behöver genomföra konsekvensbedömningar och ibland även gallringsutredningar för att säkerställa att vi inte hanterar information på ett felaktigt sätt.


Kontakt

Projektledare
Dick Orrmyr, Intraservice

Projekt- och styrgruppsmedlemmar
Klicka här.

Vart vänder jag mig med frågor?

Skicka ett e-post till: digital.informationsforvaltning@
intraservice.goteborg.se

${loading}