Avslutade övergripande projekt

Uppdrag Stadshus AB

2016
Förstudien är avslutad. Alla bolagen har haft workshop eller möten med representanter från Intraservice. Underlag från dessa samt bolagens nulägesbeskrivningar resulterade i en rapport.

Kommunfullmäktige beslutade 4 februari att bolagen ska nyttja de kommungemensamma interna tjänsterna:

"Bolagen ska använda de gemensamma IT-system som staden beslutat ska vara kommungemensamma. Göteborgs Stadshus AB styrelse kan besluta om avsteg från denna princip."

Rapporten presenterades för nämnden för Intraservice i april/maj 2016.

Ett projekt pågår 2017-2022 om att införa ekonomi- och e-handelstjänster i bolagen. Vilket är ett direkt resultat av rapporten.Läs mer om projektet här.

Kontaktperson för förstudien: Mari Larsson, Intraservice