Avslutade projekt inom IT

Här hittar du information och länkar till projektsidor för projekt som är avslutade.

Master- och metadata

Projektet pågick under 2019 och 2020. I första fasen skulle Master- och metadataplattformen etableras med den information som levereras av Verksamhetskatalogen och Kontaktdatabasen. Under juli 2019 levererades första version av Master- och metadataplattformen. Sedan skulle plattformen utvecklas för att möta stadens utökade behov av information och gemensam begreppshantering.

Master/metadata innebär att informationen är väl definierad och kvalitetssäkrad, exempelvis information om anställdas e-post, telefonuppgifter, behörigheter, användarkonton med mera. Det i sin tur ger möjlighet att effektivisera informationshanteringen i Göteborgs Stad, både vad gäller personella resurser och IT-resurser.

Effekter och nyttor

Kvalitetssäkrad master- och metadata har stor påverkan på en mängd olika förändringsinitiativ inom Göteborgs Stad. Främst i relation till strategierna för digitalisering på övergripande plan, men även för införandet av olika it-stöd och plattformar.

Åtgärdsprogram för ny dataskyddsförordning

Programmet för ny dataskyddsförordning tog fram de rutiner och processer som behövs för att efterleva den nya dataskyddsförordningen. Projekten arbetade under 2019 med efterlevnadskontroller mot ny dataskydds-förordning och tog fram processer för leverantörskontroll och hantering av personuppgiftsincidenter. Programmet genomförde även utbildningar inom detta område.

Effekter och nyttor

Det är lagkrav från både EU och nationellt och Göteborgs Stad kan inte välja bort detta. Att inte följa dataskyddsförordningen kan innebära dryga böter och viten.  

Anpassa LAN och WLAN till Internet of Things

Utvecklingsarbete för att förbereda LAN-tjänsten för Internet of Things (IoT). LAN-tjänsten förbereds för att på ett säkert och effektivt sätt kunna hantera information från dagens och framtidens IoT-enheter.

LAN-tjänsten är den IT-tjänst som tillhandahåller lokalt nätverk i byggnader, både trådbundet och trådlöst nätverk. Internet of Things är de behov som innebär att koppla upp och ansluta olika enheter mot stadens IT-nätverk och mot Internet. Denna utveckling mot att ansluta enheter, objekt och utrustning till IT-nätverk och till internet är en del av Internet of Things. Det innebär ett nätverk med sammankopplade objekt som utbyter och analyserar data. Detta möjliggör nya arbetssätt och effektiviseringar i stadens olika verksamheter.

Effekter och nyttor

Genom att vi utvecklar detta område får olika verksamhetsområden inom Göteborgs Stad i sin tur möjlighet att arbeta med digitalisering på nya sätt. Några exempel är uppkoppling av olika slag, exempelvis utrustning, kameror, rullstolar, digitala lås, givare av olika slag för till exempel temperatur, luftfuktighet med mera.

Säkerställa fler autentiseringsmetoder

Arbete för att säkerställa fler autentiseringsmetoder, bland annat utländsk e-legitimation.

Effekter och nyttor

Kraven på olika autentiseringsmetoder ökar i och med digitalisering av processer i verksamheterna. De ökar speciellt i de fall där det krävs hög säkerhet vid inloggning i systemen, till exempel i de system som hanterar patientinformation.

Utveckling publik dator

Projektet tog fram en ny och säker lösning för publika datorer. Lösningen var klar 2019. Publika datorer är efterfrågade i flera av stadens olika verksamheter. Framförallt hos de som har specialutbildningar, informationssökning i kommunala system, erbjuder surfmöjligheter på olika boenden, informationstavlor och åtkomst till besöks- och rumsbokningssystem.

Effekter och nyttor

Det är önskemål och krav från verksamheterna runt om i staden.

Ny design stadsnätet

Projektet skulle ta fram en mål-arkitektur, det vill säga en detaljerad plan för vårt digitala stadsnät. En mål-arkitektur kan liknas vid en översiktsplan för stadsarkitekturen.

Effekter och nyttor

För att vi ska få en skalbar, förvaltningsbar, säker och robust IT-miljö.

SAM (Software Asset Management) - funktion

Intraservice och övriga staden har ett stort behov av att upprätta en sammanhållen och väl fungerande SAM-funktion som ska förvalta och hantera våra programvaruavtal. Projektet skulle upphandla ett verktyg för licenshantering för Göteborgs Stad.

Effekter och nyttor

En fungerande SAM-funktion är en förutsättning för bättre kontroll, förutsägbarhet, riskhantering och minskade kostnader för programvaror och licenser.

Konsolidera IT-tjänster

Projektet Konsolidera IT-tjänster lades ner hösten 2019, delvis för att frigöra resurser till arbetet med Ny nämndorganisation 2021. Arbetet med att föra in Göteborgs Stads bolag som kunder till Intraservices IT-tjänster drivs från våren 2021 av Gemensamma tjänster inom IT, en del av huvudprojektet Bolagskonsolidering.

Förstudie för att konsolidera bolagen

Klicka här för att läsa mer.

Mobilitet

Projektet syftar till att ta fram strategier, policyer, regelverk och riktlinjer samt förslag till förvaltningsorganisation som arbetar med utveckling av mobila arbetssätt inom några av de olika verksamhetsområden som finns inom Göteborgs Stad. Till exempel verksamhetsområden som vård och omsorg, utbildning, HR, IT mm. Ett förslag till förvaltningsorganisation är framtaget och klart för beslut.

Effekter och nyttor

Ett utpekat ansvar för mobilitetsfrågor gör att vi på ett bättre sätt kan kvalitetssäkra framtagning av mobila lösningar, både funktionellt och säkerhetsmässigt. Detta eftersom vi i högre grad standardiserar kravställningarna och hanteringen av frågor som gäller informationssäkerhetsklassning.