Avslutade projekt inom kommunikation

Här hittar du information och länkar till projektsidor för projekt som är avslutade.

Tillgänglig videospelare

Inom tjänsteerbjudandet videoplattform genomför vi projektet Tillgänglig videospelare. Det är en översyn och ett införande av en ny videoplattform för att möta upp mot den skärpta EU-lagstiftningen inom tillgänglighet.

Sedan september 2020 skärptes kraven för offentlig verksamhet att tillgänggöra film till alla, oavsett funktionsvariation. EU-direktivet syftar till att öka den digitala tillgängligheten för alla medborgare.

En mer utvecklad videospelare och en förbättrad videoplattform ska förenkla arbetet för stadens medarbetare som arbetar med film att på ett effektivare sätt kunna tillgänglighetsanpassa film som skapas i Göteborgs Stad.

Mål

Målet med projektet är att kunna erbjuda en videotjänst för stadens medarbetare som arbetar med film. Tjänsten ska:

 • kunna erbjuda förbättrade lösningar för att skapa undertextning samt syntolkning.
 • bidra till att Göteborg Stad upplevs som en inkluderande stad där lika möjligheter ska ges till alla att ta del av information som ges via film.
 • bidra till ett snabbare arbetsflöde för medarbetare som arbetar med film.

Nyttor

En ny videoplattform ska förenkla och effektivisera medarbetarens arbete med att skapa tillgänglig film. Förbättrade och automatiserade funktioner för undertextning och syntolkning kommer bidra till en kostnadsbesparing för stadens verksamheter och därmed bidra till att minska kostnadsutvecklingen i Göteborgs Stad.

Införandet berör samtliga medarbetare i stadens som arbetar med kommunikation via film. En ny videoplattform påverkar därmed all film som idag publiceras på goteborg.se och intranätet.

Tidsplan

Införandet av ett nytt system är beräknat till 2021-04-30

Kontaktperson: Claes Johansson, Intraservice

Utveckling av Mina sidor på goteborg.se

I steg 1 kommer ett så kallat "kort" med medborgarens egen kontakt- och profilinformation att visas upp på medborgarens Mina sidor. Det underlättar för medborgaren eftersom hen då kan se vilka adressuppgifter staden har på medborgaren. I ett andra steg kommer en meddelandetjänst med möjlighet till kommunikation mellan handläggare och medborgare att utvecklas, där också medborgaren kommer att få en notifiering när det händer något i ärendet.

Tidplan
Steg 1 är planerat att lanseras i oktober, steg 2 har som mål att driftsättas årsskiftet 2020/21.

Projektet riktar sig främst till medborgare i staden, men även till servicevägledare på Kontaktcenter.

Kontaktperson: Therese Reinhold, Intraservice


Utveckla stadsutvecklingswebben

AVSLUTAT 31 DECEMBER 2021

Stadsutvecklingswebben är Göteborgs Stads viktigaste kanal för kommunikation kring stadsutveckling. Sedan starten år 2017 har webbplatsen fyllt ett viktigt behov i att informera, inspirera och engagera göteborgaren om vad som sker på kort och lång sikt i staden.

De senaste tre åren har en rad, små som stora, tekniska förändringar utförts på webbplatsen i takt med att medielandskapet förändrats och intresset och behovet av en utbyggd webbplats ökat.

Webbplatsens tre huvudsakliga pelare är idag Temasidorna, Nyhetssidorna och Projektsidorna. Det sistnämnda som gick igenom större analytiskt- och tekniskt utvecklingsarbete under 2019.

Det som står klart inför jubileumsåret är att temasidorna är eftersatta och att deras betydelse under 2021 kommer vara som allra störst. Temasidorna är viktiga för att de förklarar hur staden arbetar med många typer av verksamhetsmål som återspeglar sig i alla stadsutvecklingsprojekt som sker i Göteborg. De kommer även ha en betydande roll efter 2021 då webbplatsen förväntas få nytt syfte och scope kring vilken information som ska kommuniceras.

Detta projekt avser att ta fram ett konkret kundreseunderlag kring Temasidorna som sedan kan omsättas i teknisk implementering. Projektet avser också att ta fram nödvändigt visuellt underlag i form av illustrationer och ikoner som kommer förtydliga navigation och stärka upplevelsen av hela webbplatsen för besökaren.

Det arbete som påbörjades på Projektsidorna under 2019 ger detta projekt en tydlig startpunkt med material som kan återanvändas och vidareutvecklas.

Tidplan

Till den 31 december 2020 ska projektet ha resulterat i:

 • Framtaget underlag för utvecklade temasidor på stadsutvecklingswebben.
 • Framtaget grafiskt kit för stadsutvecklingswebben.

Arbetsgrupp

Anton Ahlström, Intraservice
Thomas Jonsson, fastighetskontoret
Mona Lödemel, fastighetskontoret
Alexander Ljungkvist, fastighetskontoret

Styrgrupp

 • Sofia Höwing, kommunikationschef, fastighetskontoret (ordförande och sammankallande).
 • Susanne Junkala, kommunikationschef Älvstranden Utveckling AB
 • Susanna Lauritzen, kommunikationsstrateg stadsledningskontoret
 • Eva Rohdin, kommunikationschef trafikkontoret
 • Anna Hartung, kommunikationschef stadsbyggnadskontoret
 • Maria Wernstål, kommunikationschef park- och naturförvaltningen
 • Thomas Jonsson, projektledare för stadstutvecklingswebben.
Kontakt Projektledare Anton Ahlström, enheten för intern extern kommunikation, Intraservice.


Skapa animationsbibliotek

Läs mer om projektet här.

Strukturerad data på webben

AVSLUTAT 2020

Våra boende, besökare och företagare i Göteborg söker efter information om oss såsom kontaktuppgifter, öppettider och beskrivande information för anläggningar och kontaktpunkter De använder denna information för att ta del av stadens tjänster och service. det är av är av högsta prioritet att dessa uppgifter är uppdaterade och korrekta.

Problemet idag är att systemet där dessa uppgifter lagras ligger på en plattform som ska avvecklas (Lotus notes/Domino) samt att systemet idag inte har tillräckligt stöd vare sig för lagring av uppgifter på ett korrekt sätt eller för effektiv inmatning av uppgifter. Det finns heller inte möjlighet att, på ett effektivt sätt, exponera informationen som så kallad öppen data för att nyttjas i andra sammanhang av andra parter.

En annan konsekvens av den dåligt strukturerade informationen är att sökmotorer idag inte har möjlighet att tolka och förstå vår information tillräckligt bra. Det gör exempelvis att de i sökresultat i sin tur inte kan visa och presentera den för våra målgrupper på ett smart och effektivt sätt.

Projektet har för avsikt att bygga ett nytt system för lagring av denna verksamhetsdata. Detta system ska erbjuda ett mer strukturerat sätt för lagring men även bättre och enklare administration samt mer flexibilitet i hur vi kan visa och använda informationen.

Projektet ska också hantera en migrering från och avveckling av det gamla systemet i Lotus notes/Domino. Det är ett samarbete mellan Intraservice och konsument- och medborgarservice.

Tidplan

Projektet är beräknat vara klart slutet 2019 men leveranser sker i faser löpande under året.

Projektorganisation

Projektledare Mikael Sandin, Intraservice
Delprojektledare Gunilla Eneroth, konsument- och medborgarservice
Projektägare Annika Holm, tjänsteansvarig kommunikation Intraservice

Styrgrupp

Maria Holmgren, konsument- och medborgarservice
Monica Aasland, konsument- och medborgarservice
Viktoria Wallner, stadsledningskontoret
Ann-Louise Ekestubbe, Intraservice

Kontakt

Projektledare Mikael Sandin, Intraservice

Innehållshantering i intranätet

2016-2017

Förstudien beskrev termer och begrepp, stadens behov av innehållshantering för sitt intranät, och vad staden kan göra för att börja tillgodose de behoven.

Förstudien ingick i program för e-samhälle.

Kontaktperson: Tjänsteansvarig för kommunikation