Avslutade projekt inom vård och omsorg

Ersätta journalsystem för hälso- och sjukvården

Intraservice och verksamheterna driver ett gemensamt arbete för att byta verksamhetssystem för hälso och sjukvården i Göteborgs Stad. På kort sikt arbetade projektet Ersätta journalsystem för hälso- och sjukvården med att införa IT-stödet PMO, som ersättning för det tidigare verksamhetssystemet Medidoc. Projektet avslutades 31 december 2020.

Här mer på projektsidan här.

Kontaktperson: Thomas Saastad, projektledare Intraservice


Införande av LOV (Lagen om valfrihetssystem) för daglig verksamhet

Projektet arbetade för att möjliggöra för personer som är beviljade insatsen daglig verksamhet att välja utförare av daglig verksamhet inom stadens regi och privata utförare. Syftet var att bidra till en effektiv administration av valfrihetsmodellens olika delar som behovsbedömningar och beräkning av ersättningar, samt ekonomiflöde.

Projektet avslutades augusti 2019.

Kontaktperson: Cornelia Moseid, projektledare


E-tjänster inom vård och omsorg

Göteborgs Stad satsar ännu mer på digitalisering. Projektet ska ta fram webbtjänster (e-tjänster) så att medborgarna kan söka ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och se sina socialtjänstärenden på webben.

Läs mer på projektsidan här.

Kontaktperson: Andreas Arvidsson, projektledare Intraservice


eGO rustar medarbetarna för digitalisering

Projektet eGO är ett EU-finansierat projekt för att hjälpa medarbetare inom vård och omsorg att bättre möta de krav som en ökad digitalisering ställer på dem. Projektet ska under totalt tre års tid ge 3000 medarbetare i Göteborgs stad utbildning i nya IT-stöd, mobilt arbetssätt och välfärdsteknik.
eGO använder sig av den så kallade train-the-trainer-metoden och arbetar genom hundra IT-ambassadörer från hela staden. IT-ambassadörerna deltar i regel­bundna träffar och utbildar sen i sin tur övriga medarbetare ute i stadsdelarna. Det normkritiska och pedagogiska utbildningskonceptet som projektet tar fram ska kunna fortsätta användas även efter att projektet avslutats.

Tidplan: Projektet pågår fram till april 2019.

Kontakt: Anette Eriksson, projektledare Intraservice

Länk till projektsidor för eGo.


PluGo: ett nytt IT-stöd för planering och uppföljning

PluGo är stadens nya IT-stöd för planering och uppföljning av verksamheter inom vård och omsorg. För medarbetarna i utförardelen (undersköterskor, personlig assistans och boendestöd) är IT-stödet helt mobilt.

PluGo ska hjälpa verksamheterna att planera, genomföra och följa upp insatser och tid. Planeringsverktyget möjliggör en högre person- och tidskontinuitet och systemet ska kunna frigöra mer tid för brukaren. Det mobila arbetssättet ger medarbetarna möjlighet till större flexibilitet i arbetet, eftersom de har tillgång till korrekt och uppdaterad information oavsett var de befinner sig. Det ger också brukarna större möjligheter att vara delaktiga i dokumentationen.
PluGo skapar förutsättningar för att ge både brukaren och medarbetaren en kvalitativ och likvärdig verksamhet över hela staden. Det ökar också möjligheterna till uppföljning på olika nivåer och ger ett bättre underlag för jämförelse mellan stadsdelsförvaltningar.

PluGo levereras av Decerno AB och består av planeringsverktyget Kompanion och uppföljningsverktyget Phoniro Care.

Tidplan: PluGo infördes i hela hemtjänsten under hösten och vintern 2017/18. Under hösten och vintern 2018/19 införs PluGo för boendestödet i samtliga stadsdelar. Samtidigt pågår piloter för personlig assistans i två stadsdelar.

Kontakt: Anna-Lena Westman, projektledare Intraservice

Läs mer om projektet här.


Treserva mobilt arbetssätt

Projektet ger medarbetare inom utförardelen av vård och omsorg tillgång till ett mobilt arbetssätt, där dokumentationen i Treserva genomförandewebben kan nås via appar på en mobil enhet. Genom apparna har medarbetarna tillgång till korrekt och aktuell information oavsett var de befinner sig och de kan också uppdatera dokumentationen direkt på plats hos brukaren. Projektets nyttoanalys visar på stora verksamhetsnyttor med ett mobilt arbetssätt baserat på Treservas appar. Men analysen pekar också på nödvändigheten av aktiv förändringsledning inom verksamheten, för att kunna hämta hem alla nyttor.

Medarbetarna får tillgång till Treservas appar via tjänsten Mobilt stöd för vård och omsorg. Tjänsten levereras som en personlig smartphone eller surfplatta. För att garantera att all information hanteras med stor säkerhet krävs inloggning med SITHS-kort för legitimering.

Tidsplan: Sedan maj 2018 finns Treservas app tillgänglig för alla verksamheter i Göteborgs Stad. Varje verksamhet väljer själv när och hur man vill börja använda appen.

För mer information, kontakta Agneta Nilsson

Projektet ingår i Tjänsteplan vård och omsorg 2016-2019.

Läs mer om projektet Mobilt arbetssätt här.


ViGo: ett nytt journalsystem för hälso- och sjukvården

Projektet ska ta fram ett nytt journalsystem för den kommunala hälso- och sjukvården, ungdomsmottagningarna och psykologenheten. Målgrupp är hälso- och sjukvårdspersonal, ca 1400 personer.

Styrgruppen godkände leveransen av systemet i slutet av oktober 2017.

Tidplan: ViGo testades i pilot under våren 2018 och breddinförandet startade i augusti 2018. 25 oktober 2018 tog styrgruppen beslut om en paus i breddinförandet. En ny tidplan för breddinförandet kommer att presenteras så snart som möjligt.

Projektet ingår i programmet Gemensamma IT-stöd för välfärdens processer (GIV). Kontaktperson: Thomas Saastad, programledare Intraservice


Projektet om strukturerad dokumentation

Projektet har tagit fram en modell för strukturerad dokumentation i patientjournaler. Modellen bygger på Göteborg Stads hälso- och sjukvårdsprocess, nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. Projektet har till stora delar samma målgrupper som ViGo och delar införandeplan med ViGo, se ovan.

Tidsplan: Se tidplanen för ViGo.

Projektet ingår i programmet Gemensamma IT-stöd för välfärdens processer (GIV). Kontaktperson: Mikael Balkefors, projektledare Intraservice
 


Avslutade projekt

Avslutade projekt finner du här.

ViGo

Läs mer om projektet ViGo

 

PluGo

Läs mer om projektet PluGo

 

eGO

Läs mer om projektet eGO

 

Treserva mobilt arbetssätt

Läs mer om projektet Treserva mobilt arbetssätt

 

E-tjänster för ekonomiskt bistånd

Läs mer om projektet E-tjänster för ekonomiskt bistånd

 

Levla marknadsföring av yrken inom vård och omsorg

Projektet avslutades i december 2018.

Levla - så kallas Göteborgs Stads marknadsföringskoncept och strategiplan för att attrahera fler att söka utbildning och jobb inom vård och omsorg.

Projektet har sin utgångspunkt i kompetensförsörjningsplanerna för äldreomsorg och hälso- och sjukvård samt programmet ”Attraktiv Hemtjänst”. I projektet har yrkesambassadörer från äldreomsorgen i alla stadsdelar samt Social resursförvaltningen rekryterats och utbildats, ett Instagramkonto har öppnats och yrkes- och arbetsmarknadsdagar på grund- och gymnasieskola genomförs årligen. Projektet har också tagit fram tre filmer som bland annat har visats på bio och i TV4Play.

I maj 2018 började arbetet med att ta fram ännu en film med fokus på hemsjukvården i Göteborgs Stad. Från och med 21 september 2018 går den att ses på bio och kommer även att kopplas till en Metro-kampanj som under tre veckor i början på oktober. Se även ”8 500 arbetsplatser” på vår interna playkanal, läs mer om hur filmen gjordes i intranätsnyheten, länk nedan.

En enhetssida för att marknadsföra yrkena finns sedan tidigare och har utökats med en egen ingång för hemsjukvården.  Syftet är att marknadsföra legitimationsyrken inom staden och attrahera fler till jobb hos oss. Se webbplatser nedan.

Tidsplan: Projektet påbörjades i augusti 2015 och pågick till och med december 2018.

Kontakt: Erika Rodriguez Lindgren, Intraservice

Intranätsnyhet september 2018: Ny rektyreringsfilm för hemsjukvården
Film: Föräldraskräcken
Film: 8500 arbetsplatser
Webbplats: goteborg.se/levla
Nyhetsbrev: Levla vård och omsorg - nyhetsbrev dec 2017
Instagram: Levla.Göteborgsstad (@levla.goteborgsstad)
Webbutbildning: Göteborgs Stad | Introduktionsutbildning hemtjänst och äldreboende


Införa valfrihetssystem inom hemtjänsten - LOV

Projektet avslutades i april 2018.

Stadsledningskontoret driver arbetet med att uppfylla kommunfullmäktiges beslut från juni 2015, om att vidta åtgärder för att införa valfrihetssystem enligt LOV med början inom hemtjänsten med start hösten 2017. LOV innebär att brukaren själv väljer om det är staden eller en privat utförare som ska genomföra den beviljade hemtjänsten.

I Intraservices delprojekt arbetar vi med att genomföra beslutade förändringar i befintliga IT-stöd med tillhörande processer och arbetssätt. Vi inför också ett nytt IT-stöd för stadsledningskontoret att hålla information om kommunala och privata utförare.

Läs mer här.

Kontaktperson: Birgitta Hansson, Intraservices projektledare

 

Digital avvikelsehantering för vård- och omsorgssektorerna

Projektet avslutades 2016.

Ett införandeprojekt för digital avvikelsehantering har startats. Målgruppen är cirka 13200 medarbetare i sektor individ-, familjeomsorg och funktionshinder samt sektor äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Projektet har som målsättning att under året införa ett verktyg för digital avvikelsehantering i verksamhet som bedrivs enligt Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SOL) eller Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av Göteborgs stad.

Genom att använda digital teknik när vi utvecklar våra verksamheter använder vi resurser mer effektivt och skapar högre kvalitet i mötet med boende, besökare och företag. Projektet är em del av program för e-samhälle.

Tidsplan: Pågick under 2016.

Central projektledare: Mikael Balkefors, Intraservice
 

 

Webbaserad introduktionsutbildning för äldreboenden

Projektet avslutades 2016.

Projektet pågick januari-juni 2016 och utmynnade i en webbaserad utbildning av anställda på äldreboenden i Göteborgs Stad. Utbildningen finns på Utbildningar i staden.


Webbaserad introduktionsutbildning för hemtjänsten

Projektet avslutades 2015.

Projektet pågick februari-maj 2015 och utmynnade i en webbaserad utbildning av anställda inom hemtjänsten i Göteborgs Stad. Utbildningen finns på Utbildningar i staden.

 

Digitalt arbetssätt inom sektor vård och omsorg - Treserva

Ett nytt digitalt arbetssätt har nu blivit infört för alla utförare inom vård- och omsorgssektorn (stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning). Berörda medarbetare är bland annat undersköterskor, boendestödjare, personlig assistans och socialsekreterare. Göteborgs Stad har fr.o.m. hösten 2013 till sommaren 2015 arbetat med att införa ett nytt IT-stöd för arbetet med den sociala dokumentationen, projekt Treserva 1:2.

Förut skedde mycket av arbetet på papper, medarbetare skrev genomförandeplaner och daganteckningar för hand hos brukaren etc. Nu sker all social dokumentation i verksamhetssystemet Treserva.

Utgångspunkt var att utifrån den av staden fastställda processen Genomföra vård och omsorg, sätta upp IT-stödet samt utbilda alla utförare inom stadsdelarna och social resursförvaltning. Målet var att all social dokumentation i staden ska ske digitalt. Ett annat mål var att alla har samma fastställda underlag för rättssäkerhet och likvärdighet i arbetet med den enskilde.

Det centrala projektet utbildade ca 400 chefer och 330 lokala utbildare som därefter lokalt utbildade (train-the-trainer) 9 840 personer. Omfattningen var en dag/medarbetare och utbildningen skedde i 10-grupper lokalt på förvaltningarna. Innehåll i utbildningen var bl.a. att skriva genomförande- och arbetsplaner, göra daganteckningar samt att skicka meddelande digitalt.

Kontaktperson: Anna Lena Westman, Intraservice

 

Mobil arbetsplats hemsjukvården

Målet med projektet var att underlätta för personal (fysioterapeuter och arbetsterapeuter) inom hemsjukvården att arbeta mobilt vilket förenklar deras vardag. Projektet ingick i programmet Mobila arbetssätt.

 

Förenklad behörighetshantering sektor vård och omsorg - förstudie 2

2016
Förstudien tog fram ett underlag utifrån de förutsättningar och behov som sektorn har för att underlätta ett framtida implementeringsprojekt. Förstudien är avslutad.

Beställare var sektor vård och omsorg.