Avslutade projekt inom utbildning

Etablering av två nya skolnämnder

Under 2017-2018 pågick ett arbetet med att bilda två nya skolnämnden i staden, Göteborgs förskolenämnd och Göteborgs grundskolenämnd.

Intraservice hade en del i delprojektet IT/Digitalisering, som i sin tur var en del av arbetet med att skapa de nya skolnämnderna som drevs av genomförandeorganisationen (GO) på stadsledningskontoret. 

Vårt uppdrag var att säkerställa anpassningen av kommungemensamma och interna tjänster. Genom vårt arbete möjliggjorde vi för att skapa förutsättningar för lättillgänglig service och tjänster för medarbetare och chefer.

Tidplan

Från och med den 1 juli 2018 ansvarar de ny skolförvaltningarna över förskola och grundskola i Göteborgs Stad.

Kontakt:Kerstin Mattiasson, projektledare för Intraservices del i delprojektet IT/Digitalisering.

Förstudie Hjärntorget

Under hösten 2017 genomförde man en förstudie där man utredde framtiden för Hjärntorget och undersökte möjligheterna för införandet av ett digitalt stöd för lärande som stödjer hela förskole- och skolverksamheten. Ett digitalt stöd för lärande kan skapa förutsättningar för en bättre kultur, smartare arbetssätt, modernare pedagogik och mer engagerade medarbetare.

Tidplan
Resultatet av förstudien presenterades för Kommunstyrelsen och Nämnden för Intraservice i december 2017.

Kontakt: Tina Strand, projektledare Intraservice

Bättre IT-stöd för den samlade elevhälsan

IT-stödet PMO används inom den samlade elevhälsan. I den samlade elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. De arbetar tillsammans, under rektors ledning, för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Förra året gjorde staden en ny upphandling av IT-stöd för elevhälsan. Behovsbeskrivningen utgick bland annat från processkartan för Göteborgs Stads elevhälsa. Ett nytt avtal tecknades med samma leverantör.

För att tillgodose stadens behov utvecklar leverantören en ny del i PMO som bland annat ger bättre överblick och möjlighet att följa ärendenas status.

Tidsplan: Nya PMO infördes i Göteborgs Stad i februari 2017. Det som kvarstår är att styrgruppen avslutar projektet formellt.

Kontaktperson: Ulrika Front, projektledare

E-tjänst för kulturskolan

Projektet avslutades våren 2017

Våren 2017 publicerades en ny e-tjänst för kulturskolan. Den ska göra vardagen enklare för både personal, deltagare och vårdnadshavare. De får en bättre överblick över kulturskolans utbud, kan ansöka direkt på webben, kolla schema och anmäla frånvaro med mera.

Systemet infördes i verksamheten i början av året och i slutet av mars bjöds även deltagare och vårdnadshavare in.

I den nya tjänsten loggar användaren in med Bank-ID, staden-inloggning (för de som går i kommunal skola) eller registrerar sig vid första ansökningstillfället.

Bättre service - effektivare verksamhet

Den här tjänsten innebär både bättre service till medborgarna och en effektivare verksamhet. Som chef får man till exempel ett stöd i sin planering, bättre överblick över verksamheten och kvalitetssäkrad statistik.

Även administratörer får det nu enklare att hantera ansökningar, listor, scheman och fakturering. Kulturskolans personal loggar in i systemet med sitt staden-konto, som de använder när de loggar in på sin jobbdator.

Kulturskolans nya e-tjänst finns på goteborg.se/kulturskolan

E-tjänster för förskola och familjedaghem

Projektet avslutades våren 2017

Nu finns flera nya e-tjänster inom förskola/familjedaghem. Med de nya e-tjänsterna på goteborg.se kan vårdnadshavare bland annat ansöka om plats och ändra inkomstuppgifter.

Vårdnadshavare loggar in i e-tjänsterna med e-legitimation/BankID. Vårdnadshavare till barn som är folkbokförda utanför Göteborg kan använda en e-tjänst utan inloggning för att ansöka om förskoleplats.

Förutom att hantera sitt barns placering i förskola och familjedaghem kan vårdnadshavare också bekräfta plats, ange och ändra sysselsättning och inkomstuppgifter. Detta har man tidigare fått göra uteslutande på pappersblanketter.

Förskoleansökningarna kommer nu in i verksamhetssystemet Procapita. De som arbetar med att handlägga ansökningar behöver inte längre mata in inkomna ansökningar manuellt.

Blanketterna kommer dock fortfarande att finnas kvar som pdf:er på goteborg.se för den som hellre vill fylla i dem manuellt.

Tidplan: Infört och klart mars/april 2017.

 

IT-stöd för platsansökan till förskoleklass enligt närhetsprincipen

Projektet avslutades januari 2017

När stadsdelarna placerar barn i förskoleklass utgår de från närhetsprincipen. Idag sker arbetet manuellt, med karta och linjal och olika karttjänster på internet.

Till läsåret 2016/2017 ska 6800 barn placeras i förskoleklass. Det finns ett behov av ett IT-stöd för kvalitetssäkra och effektivisera detta arbete. Intraservice arbetar med stadsdelarna för att ta fram ett stöd för administratörerna som arbetar med ansökan till förskoleplats. IT-stödet ska minska de manuella arbetsuppgifterna för dem och därmed förbättra deras arbetsmiljö.

Tidplan: Infört och klart till förskoleplatsansökan i januari 2017.
 

Förenklad behörighetshantering inom sektor utbildning

Projektet avslutades 2016

Det nya beställningsformuläret för att beställa Behörigheter för anställd inom utbildningssektorn finns nu på plats i Serviceportalen: Behörigheter för anställd inom utbildningssektorn

Projektet syftade till att förenkla vardagen för medarbetare och chefer, och på så sätt skapa mer tid för kärnverksamheten. Det ska nu vara lättare att beställa behörigheter inom sektor utbildning. Den nyanställde ska snabbare komma in i arbetet. En annan fördel är att behörighetshanteringen blir enhetlig och samma för alla inom sektorn.
 

Google Apps for Education, GAFE

Projektet avslutades våren 2016

I Google Apps kan elever på ett enkelt sätt arbeta tillsammans i samma dokument samtidigt som läraren kan bedöma följa arbetet medan det tar form. GAFE ingår sedan augusti 2015 i den kommungemensamma interna tjänsten "pedagogiskt IT-stöd" och är ett valfritt komplement till Hjärntorget. Sedan höstterminen 2015 använder utbildningsförvaltningen och sex stadsdelar tjänsten. Kvarvarande fyra stadsdelar kommer började använda den vårterminen 2016.

Kontakt: Ylva Bergstedt, tjänsteansvarig vid intraservice och Birger Wannerskog, projektledare