Intraservices tjänster

Genomföra digitalt bokslut

Ett nytt IT-stöd är inte, i sig själv, lösningen som realiserar dessa nyttor. Därför ingår även ett förändringsarbete i årets projekt.

Utformningen av projektet utgår ifrån att vi tillsammans i staden ska bidra till ökad processeffektivitet- och kvalitet. Vi implementerar och utvärderar ett nytt IT-stöd för bokslutsarbetet och utveckling av delprocesser inom bokslut- och redovisning. Förändringsinsatsen genomförs tillsammans med nio förvaltningar och bolag, med cirka 37 användare, som alla kommer att bidra till projektets resultat.

Stadens samlade behov- och krav låg till grund för utvärdering av ett antal lösningar på marknaden. Lösningen med högst kravuppfyllnad var it-stödet Adra Balancer. Adra Balancer kommer i år att implementeras i pilot och utvärderas.

Nyttor som ska realiseras 

1. Manuella moment försvinner som minskar risk för kvalitetsbrister

Ökad automatisering inom bokslut och redovisning med en mer enhetlig struktur. Kommer av att vi får till standardiserad information med standardiserade strukturer och språk. Detta i sin tur kräver ändrade arbetsrutiner och arbetssätt.

2. Underlätta för extern revision

Genom standardiserat arbetssätt i stadens kommungemensamma interna tjänster.

3. Lättare för andra personer att gå in och arbeta. Ger mindre stress och ökad trygghet

Ökad automatisering inom bokslut och redovisning med en mer enhetlig struktur. Kommer av att vi får till standardiserad information med standardiserade strukturer och språk. Detta i sin tur kräver ändrade arbetsrutiner och arbetssätt.

4. Förbättrad användarmiljö och tillgänglighet för användare

Ökad automatisering inom bokslut och redovisning med en mer enhetlig struktur. Kommer av att vi får till standardiserad information med standardiserade strukturer och språk. Detta i sin tur kräver ändrade arbetsrutiner och arbetssätt.


Förväntat resultat av 2022 års arbete är:

 • Utvärdering av nytt IT-stöd – bör Adra Balancer erbjudas till samtliga förvaltningar och bolag i staden?
 • Förslag på ny tjänst och tjänsteerbjudande och förslag på drift och förvaltning av tjänsten.

Kontakt

Projektägare:
Birgitta Andersson

Beställare:
Jenny JohnsénProjektledare:

Sidi Stoor

Vilka förvaltningar/bolag ingår i piloten?


 • Kretslopp- och vatten
 • Göteborgs Hamn
 • Fastighetskontoret
 • Stadsledningskontoret
 • Stadsbyggnadskontoret
 • Älvstranden utveckling
 • Finans- och koncernredovisning
 • Grefab
 • Grundskoleförvaltningen
 • Förvaltningen för funktionsstöd.


${loading}