Stöd i planering och uppföljning

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet tillhandahåller ett systemstöd med kompletterande teknisk support för att verksamheter inom staden ska kunna arbeta systematiskt med planering och uppföljning. Dessutom erbjuds löpande utbildningar.

Systemstödet ger tillgång till politiskt beslutade mål och uppdrag, framförallt budget, och är ett enkelt verktyg för verksamheterna att arbeta vidare med sin planering och uppföljning av dessa på sin nivå.

Tjänsteerbjudandet tillgängliggör en rekommenderad arbetsgång utifrån stadens styrsystem. Verksamheterna kan vid behov göra egna anpassningar för att bättre möta lokala förutsättningar.

I vår Teamsgrupp hittar du stöd, manualer och instruktionsfilmer.

Behov/nytta

  • skapa en god efterlevnad av stadens riktlinjer och vägledningar kring planering och uppföljning
  • tillgängliggöra den politiskt beslutade budgeten med dess mål och uppdrag
  • möjliggöra en effektivare återrapportering för de politiska målen och uppdragen
  • ge förvaltningsledningar, chefer, chefsstöd och controllers stöd för att kunna planera och följa upp verksamheten enligt stadens styrsystem
  • stärka kompetensen hos användarna inom planering och uppföljning.

Villkor för tjänsteerbjudande

För att kunna nyttja tjänsteerbjudandet krävs

  • kunskap om stadens styrsystem, styrande dokument, regler, riktlinjer och policys för styrning och ledning.
  • förvaltningens organisationsträd i systemstödet.
  • lokala kontaktpersoner i förvaltningar och bolag, samt lokalt verksamhetsstöd (LVS).

Felklassificering

Felaktigheter i systemet klassificeras enlig följande från leverantör.

Prioritet Problemklassificering
A Produktionsmiljön ligger nere, till stor del nere eller normalt arbete är allvarligt skadat. Felet hindrar produktivt arbete och påverkar personer med verksamhetskritisk funktion. Ifall det finns en workaround nedgraderas Felet till prioritet C eller D.
B Systemet är tillgängligt men Felet har en verksamhetskritisk påverkan. En eller flera funktioner fungerar inte eller fungerar på ett felaktigt sätt som påverkar produktivt arbete för personer med verksamhetskritisk funktion.  Ifall det finns en workaround nedgraderas Felet till prioritet C eller D.
C Felet är i produktionsmiljön men hindrar inte det dagliga arbetet i systemet, eller det finns en godtagbar workaround.
D Felet är inte av allvarlig karaktär i produktionsmiljön eller har hittats i icke produktions-miljön. Felet har endast liten påverkar för prestandan eller Kvalitén på arbetet i systemet.