Stöd i arbetet med  intern kontroll

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet skapar möjlighet för verksamheter inom staden att systematiskt arbeta med riskhantering enligt stadens riktlinjer för intern kontroll.

Exempel på arbetsområden är att identifiera och värdera risker, hantera och nominera risker, skapa samlad riskbild och intern kontrollplan samt arbeta med åtgärder och kontrollaktiviteter.

I vår Teamsgrupp hittar du stöd, manualer och instruktionsfilmer.

Behov/nytta

Stöd i arbetet med intern kontroll ger förutsättningar för att systematiskt dokumentera och hantera risker på alla nivåer.

Tjänsteerbjudandet bidrar till att

  • kunna styra och leda en organisation med avseende på risk
  • få goda underlag för att kunna besluta om hur riskerna ska behandlas och följas upp
  • kunna följa resultaten av åtgärder och kontroller som ska minimera risken
  • nämnder och styrelser enkelt kan leverera obligatoriska dokument som samlad riskbild och intern kontrollplan.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att kunna nyttja tjänsteerbjudandet krävs

kunskap om stadens styrande dokument som gäller intern kontroll, samt tillgång till IT-stödet Stratsys.

Felklassificering

Felaktigheter i systemet klassificeras enlig följande.

Prioritet Problemklassificering
A Produktionsmiljön ligger nere, till stor del nere eller normalt arbete är allvarligt skadat. Felet hindrar produktivt arbete och påverkar personer med verksamhetskritisk funktion. Ifall det finns en workaround nedgraderas Felet till prioritet C eller D.
B Systemet är tillgängligt men Felet har en verksamhetskritisk påverkan. En eller flera funktioner fungerar inte eller fungerar på ett felaktigt sätt som påverkar produktivt arbete för personer med verksamhetskritisk funktion.  Ifall det finns en workaround nedgraderas Felet till prioritet C eller D.
C Felet är i produktionsmiljön men hindrar inte det dagliga arbetet i systemet, eller det finns en godtagbar workaround.
D Felet är inte av allvarlig karaktär i produktionsmiljön eller har hittats i icke produktions-miljön. Felet har endast liten påverkar för prestandan eller Kvalitén på arbetet i systemet.