Verksamhetshandbok

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet ger en säker och enkel redaktionell process för att ta fram, versionshantera och publicera fastställda styrande och stödjande dokument.

Verksamhetshandboken ger möjlighet för alla medarbetare i verksamheten att ta del av fastställda styrande och stödjande dokument. Exempel på dokument som är lämpliga att hantera i verksamhetshandboken är policys, anvisningar och rutinbeskrivningar.

Dokument i verksamhetshandboken kan publiceras på Intranätet under "Styrande dokument". 

Informationsklass 1 för ej publicerade handlingar på Intranätet. 

Informationsklass 0 för publicerade handlingar på Intranätet.

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet bidrar till att beslutade lednings- och styrningsprocesser följs. Det bidrar till hög kvalitet i ärendeberedning och beslutsfattande inom den politiska ärendeprocessen.

Tjänsteerbjudandet gör det enkelt och effektivt för medarbetare att på ett korrekt sätt ta fram och publicera verksamhetens olika styrande och stödjande dokument genom att

 • verksamheten hanterar styrande och stödjande dokument enhetligt
 • det är enkelt för handläggaren att få överblick över de dokument hen ansvarar för
 • filterfunktionen gör det enkelt att få överblick och att hitta rätt dokument för ett område, en handläggare eller en fastställare
 • det är enkelt att samarbeta med kollegor genom att till exempel dela dokument
 • systemet påminner när ett gällande dokument behöver ses över
 • det är enkelt att skapa en ny version av gällande eller arkiverade dokument
 • dokument blir automatiskt pdf/a-konverterade när de görs gällande, originalfilen sparas och återfås när man skapar en ny version
 • gällande dokument som inte förlängs arkiveras automatiskt
 • alla dokument versionshanteras, så att det är enkelt att se historiken.

Alla dokument som är tillgängliga för läsare är kvalitetssäkrade genom att

 • alla dokument måste fastställas för att göras gällande och kunna publiceras
 • alla publicerade dokument har en gällandeperiod vilket säkerställer att gamla dokument inte visas.

Verksamhetshandboken har funktion för behörighetsstyrning per handboksområde.

Villkor för tjänsteerbjudandet

För att kunna nyttja tjänsteerbjudandet krävs tillgång till Notes (IBM Client application). 

Tjänsteerbjudandet är under avveckling och kommer att vara avvecklat senast 2024-12-31.

Ny databas kan bara beställas i samråd med systemförvaltare.

Öppen för stöd och hjälp Öppen för nyttjande

Kontakta Support Intraservice.

Ärenden via e-post och formulär tas emot dygnet runt och hanteras normalt under kontorstid.

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via ett IT-stöd är normalt öppet för nyttjande dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, året runt.  

Tjänsteerbjudande som i huvudsak erbjuds via personlig kontakt (ex. utbildning och konsultation) är normalt öppet för nyttjande under kontorstid om inget annat är överenskommet.

Tillgänglighet och prismodell

Tjänstenivåavtal (SLA) Prismodell
Saknas för det aktuella erbjudandet. Följande prismodell styr volym och fakturering: Kostnad per dator
Planerat underhåll
Datum för planerade servicefönster (driftstopp).