Elektroniska underskrifter

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet erbjuder möjlighet till elektronisk signering av dokument. Handlingarna blir juridiskt bindande i ett format som är godkänt för långtidsbevarande av Regionarkivet.

Underskriften är en avancerad underskrift och följer krav enligt eIDAS.

Systemet som används för underskrifterna är Netpublicator Sign.

Informationsklass 2

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet underlättar och effektiviserar underskrift av handlingar genom att

  • administratören enkelt kan skicka ett meddelande till de som ska signera dokumentet
  • signerare enkelt kan hitta handlingen med hjälp av en länk och signera handlingen
  • fysiska handlingar inte behöver skrivas ut och skickas runt, vilket sparar tid och pengar.

Tjänsteerbjudandet underlättar deltagande i det kommunpolitiska arbetet för personer i riskgrupp som behöver undvika fysiska möten, vilket är viktigt för den kommunala demokratin.

Tjänsteerbjudandet är behörighetsstyrt med möjlighet att hemligstämpla dokument.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Den som ska signera måste ha svenskt personnummer samt Mobilt BankID.

LIS och Treserva är de system som är godkända av Intraservice för att kunna hantera elektroniskt underskrivna handlingar.

Erbjudandet är inte en lagringsplats, utan handlingar ska laddas ner efter underskrift och lagras i ett verksamhetssystem på vanligt sätt.

Innan beställning av tjänsten bör följande göras:

  • risk- och konsekvensbedömning för nyttjandet i den enskilda förvaltningen eller bolaget
  • juridisk bedömning av giltighet för elektronisk underskrift av olika handlingstyper
  • bedömning av lagringsplats för enskild handlingstyp. Underskrivna handlingar som ska bevaras behöver lagras på ett sätt som gör att myndigheten kan lita på att handlingarna inte har förändrats sedan lagringstillfället, till exempel i ett verksamhetssystem.