Intraservices tjänster

Tjänst: Dataskyddsombud

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten dataskyddsombud gäller för alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.

I tjänsten dataskyddsombud ingår följande uppgifter:

  • informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter
  • följa upp efterlevnaden av lagstiftningen, verksamheternas strategier för skydd av personuppgifter samt ansvarsfördelning
  • informera och utbilda i dataskyddsförordningen
  • ge råd om risk- och konsekvensbedömningar avseende dataskydd
  • samarbeta med och vara kontaktperson till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Behov/nytta

Förvaltningen eller bolaget får råd, stöd och kontroll när det gäller att hantera information och personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och därmed bättre kunna följa lagefterlevnaden.

En gemensam dataskyddsenheten kan ge synergier för staden som helhet och öka kostnadseffektiviteten. Den samlar kompetens på området vilket ger ökad professionalisering i dataskyddsfrågor och kan bidra till en bra dataskyddskultur.

Tjänsten dataskyddsombud gäller utifrån EU:s Dataskyddsförordning samt Brottsdatalagen.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.
Senast uppdaterat

${loading}