Arkivredovisningssystem

Kort beskrivning av tjänsteerbjudandet

Tjänsteerbjudandet möjliggör för myndigheter och bolag att föra den obligatoriska arkivredovisningen på ett samlat och lättillgängligt sätt.

    Behov/nytta

    IT-stödet förenklar och effektiviserar arbetet med arkivförteckning och arkivbeskrivning. Arkivredovisningssystemet förbättrar återsökningsmöjligheterna för arkiverad information.

    Det ökar möjligheterna till att efterleva Tryckfrihetsförordningen, Arkivlagen samt Offentlighets- och sekretesslagen.

    Villkor för tjänsteerbjudandet