Intraservices tjänster

Stöd för arkivering

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten möjliggör elektroniskt bevarande, hantering och återsökning av digitala allmänna handlingar.

Dessutom förenklas processen för stadens förvaltningar och bolag att förbereda sin information för anslutning till System för bevarande - Mellanarkiv.

Tjänsten ger dig tillgång till

  • ett IT-stöd för digital mellanarkivering inklusive drift, förvaltning och utbildning
  • stödmaterial, guider och checklistor som gör det möjligt att förbereda din information för mellanarkivet
  • stöd och upplysning i informationsförvaltning, arkivering och projektledning kopplat till anslutning till Stöd för arkivering - Mellanarkiv
  • stöd vid inleverans från mellanarkivet till Regionarkivets digitala slutarkiv
  • IT-stöd för arkivredovisningssystem.

Behov/nytta

Tjänsten möjliggör för stadens verksamheter att följa en standardiserad, kvalitetssäkrad metod för arbete med leverans till mellanarkiv. Detta bidrar till ökad säkerhet och uppfyllnad av Dataskyddsförordningen.

Tjänsten skapar bättre förutsättningar för uppfyllnad och efterlevnad av Arkivlagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Tryckfrihetsförordningen.

Tjänsten kan bidra till effektivisering genom att möjliggöra ett mer digitalt arbetssätt inom staden.

Tjänsteerbjudande

${loading}