Intraservices tjänster

Tjänsteområde: Ledning och styrning

Tjänsteområdet ska förvalta och utveckla tjänster som stödjer lednings- och styrningsprocesser i Göteborgs Stad. Tjänsterna ska i första hand stödja stadengemensam systematik för styrning och ledning som fastställs via beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller via nämnd/styrelse på fullmäktiges uppdrag. Därutöver kan tjänsterna stödja rekommenderad stadengemensam systematik som förmedlas i stödjande dokument kopplade till de reglerande styrande besluten. Tjänsteområdet ska bidra till att stötta stadens chefer, på alla nivåer, i arbetet med att styra och leda verksamheten. De kommungemensamma styrnings- och ledningsprocesser som omfattas av området är:

  • Planering-, budget och uppföljningsprocessen
  • Intern styrning och kontroll
  • Politisk ärendeprocess
  • Diarieföring och arkivering
  • Systematisk kvalitetsledning och utveckling
  • Dataskyddsombud

Tjänsterna ska vara hållbara över tid. Tjänsternas långsiktiga inriktning och mål styrs av ledorden:

  • effektiviserande, genom att vara ekonomiskt försvarbara och ambitionsnivå ska avvägas utifrån kostnad och nytta
  • förenklande, för chefer på alla nivåer
  • skickliggörande, genom att tjänsterna ska stärka chefer i att i förlängningen skapa värde
  • rationaliserande, genom att med minsta möjliga administrativa belastning frigöra tid för chefers närvaro i verksamheten.

Tjänster

Tjänsteområdet innehåller en eller flera tjänster. Varje tjänst har ett eller flera tjänsteerbjudanden. Nedan listas alla tjänster inom området.

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.
${loading}