Intraservices tjänster

Tjänsteområde: Kommunikation

Information och kommunikation är en grundförutsättning för att Göteborgs Stads målgrupper (bonde, besökare, näringsliv och medarbetare) ska känna till vad som händer i staden och varför, samt kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och använda, påverka och utveckla kommunens tjänster och service.

Göteborgs Stads information och kommunikation ska utgå från målgruppernas behov och förutsättningar och ta tillvara den nya teknikens möjligheter. Genom en ökad digitalisering kan Göteborgs Stads tjänster bli effektivare och mer tillgängliga för stadens målgrupper.

En förutsättning för att nå hög kvalitet på kommunikationen med boende, besökare och näringsliv är att stadens medarbetare är välinformerade om verksamheten och dess mål och kan verka som kunskapsbärare och stadens ambassadörer. Genom enhetlig information och kommunikation skapar vi intern samhörighet och extern tydlighet.

Tjänsteområdet innefattar hur vi förvaltar och utvecklar extern och intern service, kommunikation och tjänster för stärkt demokrati och delaktighet via digitala kanaler. Tjänsterna är en förutsättning för en samordnad kommunikation och serviceutveckling.

Tjänsterna påverkas direkt av politiskt beslutade styr- och färdriktningsdokument och indirekt av ett antal större förändringsprojekt och utredningar:

 • Kommunfullmäktiges beslutade budget
 • Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation
 • Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026
 • Program för utveckling av intern service för Göteborgs Stad
 • Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023
 • Göteborgs Stads riktlinje för nyttorealisering
 • Riktlinje och policy för användning av informationsteknik
 • Riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster
 • Göteborgs Stads generella regler för kommungemensamma interna tjänster
 • Regler för styrning av kommungemensamma interna tjänster
 • Göteborgs Stads program för utveckling av service till boende, besökare och företagare 2017-2020
 • Program för Göteborgs Stads väg mot e-samhället 2015–2020

Den övergripande målsättningen är att den digitala servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet.

Göteborgs Stads Policy för kommunikation

Göteborgs Stads kommunikation ska bidra till förverkligandet av Göteborgs Stads beslut, verksamhetsmål och budget. En genomtänkt och målinriktad kommunikation hjälper stadens medarbetare att hålla hög kvalitet på tjänster och service och säkerställer att resurser används effektivt. Genom enhetlig kommunikation skapas intern samhörighet och extern tydlighet.

Göteborgs stads riktlinje för kommunikation

Tjänsterna på området ska stödja mål och strategier i riktlinje för kommunikation, exempelvis:

 • Göteborgs Stads information och kommunikation ska utgå från målgruppernas behov och förutsättningar.
 • Göteborgs Stads information och kommunikation ska vara modern och effektiv.
 • Göteborgs Stads information och kommunikation ska baseras på budskapsplattformar, stadens grafiska profil och stadens förhållningssätt.
 • Göteborgs Stads gemensamma prioriterade kommunikationskanaler är goteborg.se, digitala Vårt Göteborg och stadens intranät.

Området är uppdelat i fem deltjänsteområden:

 • Externa digitala kanaler
 • Demokrati och delaktighet
 • Interna digitala kanaler
 • Telefoni
 • Visuell kommunikation

Delområden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}