Intraservices tjänster

Tjänst: Serverplattform

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten innebär en gemensam och skalbar plattform för server och datalagring. Den omfattar drift samt hantering av applikationer, IT-system, data och databaser; inklusive lagring.

Intraservice ansvarar för en gemensam miljö för hela staden, med allt från hårdvara till databaser, datahall, infrastruktur, säkerhet, övervakning, backup, operativsystem och databasmotor.

Arkitekturen för tjänsten är uppdelad i infrastruktur, databasmotorer och applikationsmotorer.

I tjänsten ingår övervakning av servermiljön på komponenter som operativsystem, nät, diskar, cpu och minne.

I tjänsten ingår även versionshantering, kapacitetsplanering, säkerhetshantering och övervakning av databasmotorerna.

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för Serverplattform finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tillämpliga lagar

 • Tryckfrihetsförordning (1949:105) — Allmänna handlingar
 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) — Allmänna handlingar
 • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
 • Lag (1990:409) om skydd av företagshemligheter — Företagshemligheter
 • Patientdatalag (2008:355) — Hälso- och sjukvård
 • Patientdataförordning (2008:360) — Hälso- och sjukvård
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) — Hälso- och sjukvård
 • Socialtjänstlagen (2001:453) — Socialtjänst
 • SoLPuL - lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten — Socialtjänst
 • SOL-PUF - Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten — Socialtjänst
 • Skollag (2010:800) — Utbildning
 • Förordning (2018:1366) om sökbegränsningar vid behandling av personuppgifter i vissa utbildningsformer och i viss verksamhet hos kommuner — Utbildning
 • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Nytta med tjänsten är att med en gemensam plattform för infrastruktur-, server- och datatjänster uppnå en enhetlig och effektiv leverans ur ett drift-, support- och säkerhetsperspektiv.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}