Intraservices tjänster

Tjänst: Datalagring

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten syftar till att ge användare och applikationer tillgång till en säker och effektiv gemensam lösning för datalagring.

Tjänsten säkerställer att data kan sparas och lagras i enlighet gällande säkerhetskrav.

Detta innebär bland annat att åtkomst och lagring sker på ett kontrollerat sätt samt att informationen regelbundet säkerhetskopieras så att den kan återställas i händelse av förlust eller logiskt fel.

Tjänsten nyttjas och avropas endast av andra tjänster och IT-system. Den har inget visuellt gränssnitt.

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för Datalagring finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tillämpliga lagar

 • Tryckfrihetsförordning (1949:105) — Allmänna handlingar
 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) — Allmänna handlingar
 • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
 • Lag (1990:409) om skydd av företagshemligheter — Företagshemligheter
 • Patientdatalag (2008:355) — Hälso- och sjukvård
 • Patientdataförordning (2008:360) — Hälso- och sjukvård
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) — Hälso- och sjukvård
 • Socialtjänstlagen (2001:453) — Socialtjänst
 • SoLPuL - lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten — Socialtjänst
 • SOL-PUF - Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten — Socialtjänst
 • Skollag (2010:800) — Utbildning
 • Förordning (2018:1366) om sökbegränsningar vid behandling av personuppgifter i vissa utbildningsformer och i viss verksamhet hos kommuner — Utbildning
 • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Nyttan med tjänsten är att tillräckligt lagringsutrymme alltid säkerställs. Det innebär att stora datamängder kan sparas och att lagringsutrymme löpande utökas utan driftstörning. Resultatet av tjänsten blir att all digitaliserat data inom Göteborgs Stad kan sparas och lagras på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.

 Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}