Licens som tjänst

Kort beskrivning

Licens som tjänst är en tjänst för att säkerställa löpande kontroll och livscykelhantering av stadens tillgångar och åtaganden när det gäller licenser för programvaror och molntjänster. I dagligt tal kallar vi detta Software Asset Management (SAM)

Som systemstöd för SAM använder vi verktyg som inventerar vad som finns installerat och vad som används på stadens klienter och servrar. Verktyget stämmer av/hjälper oss att stämma av licensförbrukning mot licenser vi äger och avtal vi tecknar.

Verksamheter som använder IT-arbetsplats kommer automatiskt att vara anslutna till tjänsteerbjudandet ”Licens som tjänst”.

I tjänsten ingår SAM-verktyg, administration av stadengemensamma avtal för licenser och molntjänster samt tillgång till Intraservices licens-center inklusive rådgivning och stöd.

Verksamheter som inte använder IT-arbetsplats men väljer att ansluta sig till tjänsten Licens som tjänst måste installera verktygets inventeringsagenter på sina klienter och servrar.

Licens som tjänst vänder sig specifikt till:

 • Verksamhetsansvariga
 • Personer som har budgetansvar för IT kostnader
 • Personer som hanterar inköp av programvaror & molntjänster (t ex Software as a Service (SaaS)- tjänster)
 • Systemansvariga
 • Personer som administrerar verksamhetens avtal för licenser och molntjänster


Licens som tjänst omfattar:

 • SAM-verktyg för inventering och administration av licenser och avtal. (se även nedan verktyg)
 • Löpande kontroll av licensbehov och avtalsefterlevnad för stadengemensamma avtal.
 • Upphandling och förvaltning av stadengemensamma avtal samt avrop kopplade till dessa.
 • Analys, stöd och rådgivning för kostnadskontroll och optimering av licensinnehav.
 • Konsolidering av avtal samt leverantörsstyrning för att uppnå samordningsvinster.
 • Stöd för planering, budgetering och investeringsbeslut.
 • Rådgivning och stöd till verksamheterna i frågor som rör licenser och molntjänster.
 • Risk- och omvärldsbevakning.

SAM-verktyg för inventering och administration av licenser och Software as a Service (SaaS)-tjänster omfattar:

 • Inventering av installerad hård- och mjukvara samt identifiering av installerade och licenskrävande programvaror.
 • Registrering av avtal och licensinnehav,
  • Detta görs centralt för stadengemensamma avtal.
  • Det finns möjlighet för förvaltningar och bolag att själva registrera licenser i verktyget (men det förutsätter utbildning).
 • Löpande rapportering av licensbehov och licensinnehav (compliance), 
 • Analys av nyttjandegrad av licenser (meetering) samt utvalda molntjänstabonnemang.

Behov/nytta

Licens som tjänst ger stadensBehov/nytta verksamheter tillgång till ett centralt kompetenscenter för licens och molntjänster. Vi samordnar och effektiviserar både förvaltning och administration av stadens licenser och licensavtal. Detta innefattar bland annat optimering av stadens kostnader för inköp, nyttjande och förvaltning av programvaror och molntjänster.

Vi stödjer också livscykelhantering av programvarulicenser och molntjänster genom att erbjuda samordning och central hantering av licenser och avtal.

Målsättningen är att varje verksamhet och staden totalt ska vara optimalt licensierad utifrån ett ekonomiskt, juridiskt och verksamhetsperspektiv.

Licens som tjänst innebär flera fördelar och nyttor för verksamheterna:

Central hantering och stöd i form av verktyg och rådgivning frigör verksamheternas IT-ansvariga från tidskrävande arbetsuppgifter som rör inventering och uppföljning av licens- och abonnemangsbehov.

Du som är verksamhets- och budgetansvarig får bättre förutsättningar att budgetera och följa upp kostnader för programvaror och molntjänster. Löpande tillgång till bättre underlag innebär också större möjligheter till optimering, planering och förutsägbarhet.

Du som hanterar inköp av programvaror & molntjänster får bättre underlag inför förhandling och inköp. Staden får också bättre överblick att snabbt identifiera möjligheter till samordning av avtal och inköp

Du som är systemansvarig får bättre möjlighet till löpande kontroll över installerad hård-och mjukvara, vilka kostnader som är förknippade med dessa samt möjlighet att löpande optimera licensbehov.

 Du som administrerar verksamhetens avtal för licenser och molntjänster får tillgång till ett SAM-verktyg som löpande inventerar installerade programvaror. Med verktyget får du automatisk identifiering av vilka programvaror som finns installerade och kräver licens samt möjlighet till uppföljning på hur molntjänster används. Om licensinnehavet finns registrerat kan du se direkt i verktyget om din verksamhet efterlever licensbestämmelser och avtal (compliance). Du kan analysera användandet av programvaror och har möjlighet att löpande optimera verksamhetens licensportfölj och åtgärda eventuella felaktigheter.