Intraservices tjänster

Licens som tjänst

Syftet med tjänsten är att Göteborgs Stad ska ha en kostnadseffektiv avtals- och licensportfölj anpassad efter stadens verksamhetsbehov.

Tjänsten stödjer livscykelhantering av programvarulicenser och molntjänster genom att erbjuda central och samordnad hantering av licenser och avtal.

Tjänsten levererar samordnad leverantörsstyrning, upphandling och förvaltning av stadengemensamma avtal för programvarulicenser och molntjänster.

Tjänsten tillhandahåller ett gemensamt verktyg och stöd till stadens verksamheter för efterlevnadskontroll samt optimering av licensinnehav och molntjänster.

Tjänsten tillhandahåller rådgivning i frågor som rör licensiering och molntjänster.

Under 2020 infördes ett verktyg för licenshantering. Med verktyget på plats får stadens verksamheter tillgång till inventerings- och licensbalansrapporter. 

Verksamheterna får succesivt tillgång till verktyget för att kunna följa upp den egna verksamhetens licensbehov.

Initialt hanteras avtal, licenser och molntjänster från Microsoft, Adobe, IBM och VMware centralt av Intraservice. Tjänsten kommer med tiden att omfatta fler tillverkare och innefatta mer omfattande stöd till verksamheterna i staden.

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för Licens som tjänst finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog.

Tillämpliga lagar

  • Tryckfrihetsförordning (1949:105) — Allmänna handlingar
  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) — Allmänna handlingar
  • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
  • Arkivlag (1990:782) — Information som ska arkiveras
  • Arkivförordning (1991:446) — Information som ska arkiveras
  • Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1 — Information som ska arkiveras
  • Riksarkivets föreskrifter om och allmänna råd om tekniska krav på elektroniska handlingar, RA-FS 2009:2 — Information som ska arkiveras
  • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
  • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Nyttan med tjänsten syftar till att sänka och optimera stadens kostnader för nyttjande och förvaltning av programvaror och molntjänster.

Nyttan med tjänsten är också att Göteborgs Stad ska vara optimalt licensierad utifrån ett ekonomiskt, juridiskt och funktionellt perspektiv.

Tjänsten möjliggör god kontroll och förutsägbarhet över kostnader och risker kopplade till konsumtion av licenser och molntjänster.

Tjänsteerbjudanden

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}