Intraservices tjänster

Tjänst: Webbapplikationsplattform

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänstens grundfunktion är att tillhandahålla en plattform för webbaserad information som är baserad på gemensam identitetshantering, förutbestämda roller och olika typer av digitala gränssnitt.

Informationen kan kombineras för att skapa webbsidor, informationstjänster eller applikationer och kan använda flera olika kommunikationskanaler.

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för Webbapplikationsplattform finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog

Tillämpliga lagar

 • Tryckfrihetsförordning (1949:105) — Allmänna handlingar
 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) — Allmänna handlingar
 • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
 • Arkivlag (1990:782) — Information som ska arkiveras
 • Arkivförordning (1991:446) — Information som ska arkiveras
 • Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1 — Information som ska arkiveras
 • Riksarkivets föreskrifter om och allmänna råd om tekniska krav på elektroniska handlingar, RA-FS 2009:2 — Information som ska arkiveras
 • Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering — Öppenhet, valfrihet och tillgänglighet
 • Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174) — Samhällsviktiga tjänster
 • Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster — Samhällsviktiga tjänster
 • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri

Behov/nytta

Målet med tjänsten är att verksamheten snabbt och med ett minimum av egen utveckling ska kunna bygga kanaler för kommunikation via webbgränssnitt så som publika portaler (goteborg.se), särprofilerade webbplatser för kampanjer, intranät och extranät.

Tjänsteerbjudande

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}