Intraservices tjänster

Tjänst: E-tjänstplattform

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten möjliggör framtagning av e-tjänster av typ ansöka och anmäla tillsammans med grundläggande funktionalitet såsom att visa status för ärenden för medborgare i en ärendeöversikt, e-arkiv för bifogade dokument mm.

Tjänsten är uppbyggd av processer och olika systemlösningar som tillsammans med ett antal grundläggande IT-infrastrukturtjänster levererar det stöd och den funktionalitet som verksamheten efterfrågar för att uppnå önskat resultat.

I E-tjänstplattformen ingår även; Mina meddelanden, en digital meddelandeväxel som ersätter traditionella skrivare, kuvert och porto.

Ytterligare information om tjänsteerbjudanden, funktioner och villkor för E-tjänstplattform finns beskrivet i Intraservice tjänstekatalog


Tillämpliga lagar

 • Tryckfrihetsförordning (1949:105) — Allmänna handlingar
 • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) — Allmänna handlingar
 • Svensk version av dataskyddsförordningen — Personuppgifter
 • Arkivlag (1990:782) — Information som ska arkiveras
 • Arkivförordning (1991:446) — Information som ska arkiveras
 • Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1 — Information som ska arkiveras
 • Riksarkivets föreskrifter om och allmänna råd om tekniska krav på elektroniska handlingar, RA-FS 2009:2 — Information som ska arkiveras
 • eIDAS-förordningen (EU nr 910/2014) om obligatoriskt för offentliga e-tjänster att acceptera utländska e-legitimationer — Öppenhet, valfrihet och tillgänglighet
 • Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174) — Samhällsviktiga tjänster
 • Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster — Samhällsviktiga tjänster
 • Brottsbalk (1962:700) — Dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700)2 — Grovt dataintrång
 • Brottsbalk (1962:700) 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet — Bedrägeri


Behov/nytta

Tjänsten har som mål att stötta förvaltningar inom Göteborgs Stad att snabbare och enklare nå ut med e-tjänster till medborgare.

Tjänsteerbjudande

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}