Intraservices tjänster

Tjänsteområde: IT-tjänster

Kort beskrivning av tjänsteområdet

Inom tjänsteområde IT ingår 15 infrastrukturella IT-tjänster med leveranser till många förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Dessa tjänster/komponenter möjliggör i stor utsträckning övriga kommungemensamma eller förvaltningsunika tjänster.

IT-tjänsterna kan användas både som tjänst och som komponent. IT-tjänsterna är indelade i följande delområden:

• IT-Plattformar

• IT-verktyg •

Kvalitetssäkrad information

• IT-kommunikation

• Systemdrift

• IT-säkerhet

De gemensamma IT-tjänsterna är en förutsättning för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter i form av gemensam infrastruktur, gemensamma standarder, ramverk, arkitektur, informationssäkerhet, kostnadseffektiv drift, förvaltning och utveckling av plattformar, system och tjänster. Dessa tjänster är en förutsättning för att kunna dela information och data enkelt och säkert inom staden.

Generellt för IT-tjänsterna är att de är infrastrukturella till sin uppbyggnad och att de levererar de egenskaper och förmågor som möjliggör för andra tjänster att effektivt leverera verksamhetsnytta. Det är de tjänster som nyttjar IT-tjänster som i huvudsak säkerställer nyttohemtagningen. Omvänt kan sägas att utan de infrastrukturella IT[1]tjänsterna kan andra tjänster inte levereras i någon större utsträckning. IT-tjänsternas infrastrukturella innebörd åskådliggörs av bild 1.


Bild 1 illustrerar hur IT-infrastrukturella tjänster är en förutsättning för många verksamhetsnära tjänsteleveranser och den visar de lager som verksamhetstjänster kan delas upp i.

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

Senast uppdaterat

${loading}