IT-stöd och arbetsmiljö

Intraservice har tagit fram riskbedömningar som kan användas vid olika tidpunkter vid införande av IT-stöd. Samt en modell för att analysera önskade och oönskade effekter.

Du kan använda dig av följande mallar vid förstudie och införande av IT-stöd i din verksamhet:

 • Tidig riskbedömning

Tidigt i förändringsarbetet ska en riskbedömning genomföras med alla nödvändiga intressenter. Beroende på typ av projekt kan detta ske olika långt in i projektet. I ett förstudieprojekt skulle en tidig riskbedömning kunna vara en del i leveransen till ett senare utvecklingsprojekt. I ett utvecklingsprojekt skulle den tidiga riskbedömningen behöva ske innan faktisk utveckling startar. Rekommendationen är att den tidiga riskbedömningen genomförs så tidigt som möjligt efter den initiala verksamhetsanalysen, och allra senast innan faktisk utveckling sker.

Utifrån den tidiga riskbedömningen tas en riskhanteringsplan fram som specificerar hur man ska arbeta med att minska riskerna.

Följande deltagare rekommenderas, men ansvarig projektledare bör göra en individuell bedömning av vilka intressenter som behöver delta för att kunna svara på frågorna i riskbedömningen och utarbeta en riskhanteringsplan.

Typ av
riskbedömning
Ansvarig Obligatoriska deltagare Valfria deltagare
Tidig Projektledare
 • Projektledare
 • Verksamhets-representant
 • Användare
 • Användbarhets-specialist
 • Systemarkitekt
 • Skyddsombud
 • Processledare
 • Tjänsteansvarig
 • Support-representant

​​Klicka här för att ladda ner mallen: Tidig riskbedömning

 

 • Riskbedömning vid upphandling

Vid upphandling skall riskbedömningar i form av kvalitetskontroller genomföras för alla leverantörer som är aktuella att gå vidare med. Syftet är att göra en bedömning av hur troligt det är att respektive leverantör kan leverera en produkt av hög kvalitet utan negativ inverkan på den digitala arbetsmiljön. En förutsättning för dessa kontroller är att projektet har identifierat och dokumenterat de viktigaste flödena av arbetsuppgifter och gjort en prioritering av vilken funktionalitet som är viktigast.

Följande deltagare rekommenderas, men ansvarig projektledare bör göra en individuell bedömning av vilka intressenter som behöver delta för att kunna svara på frågorna i riskbedömningen och utarbeta en riskhanteringsplan.

Typ av
riskbedömning
Ansvarig Obligatoriska deltagare Valfria deltagare
Upphandling Projektledare
 • Projektledare
 • Verksamhets-representant
 • Skyddsombud
 • Användbarhets-specialist
 • Systemarkitekt
 • Processledare
 • Tjänsteansvarig
 • Support-representant

Klicka här för att ladda ner mallen​: Upphandling riskbedömning

 

 • Riskbedömning vid uppdatering

Vid större förändringar av befintliga IT-stöd skall en uppdaterings-riskbedömning genomföras. Denna riskbedömning är mindre omfattande än den tidiga riskbedömningen och syftar till att minska risken för att uppdateringen skapar oönskade effekter i form av negativ påverkan på den digitala arbetsmiljön. Den bör genomföras så tidigt som möjligt så att det finns tid att genomföra risksänkande åtgärder innan uppdateringen sker.

Följande deltagare rekommenderas, men ansvarig systemförvaltare bör göra en individuell bedömning av vilka intressenter som behöver delta för att kunna svara på frågorna i riskbedömningen och utarbeta en riskhanteringsplan.

Typ av
riskbedömning
Ansvarig Obligatoriska deltagare Valfria deltagare
Uppdatering System-förvaltare
 • Systemförvaltare
 • Verksamhets-representant
 • Användare
 • Användbarhets-specialist
 • Systemarkitekt
 • Skyddsombud
 • Processledare
 • Tjänsteansvarig
 • Support-representant

Klicka här för att ladda ner mallen​: Uppdatering riskbedömning mall

Kontakt

Rebecca Holm, Intraservice