Sammanställda räkenskaper

Kort beskrivning

Sammanställda räkenskaper syftar till att stadens organisationer ska rapportera i samma verktyg, så att en redovisnings enkelt kan sammanställas på central nivå.

Göteborgs Stad använder systemet IBM Cognos Controller (Cognos) för rapportering och sammanställning av finansiell information för Göteborgs Stadshuskoncernen (stadens bolag), kommunalförbund samt för de sammanställda räkenskaperna (hela koncernen).

Inrapportering sker genom manuell inmatning eller via automatisk överföring från ekonomisystem.

Cognos sköter maskinellt avstämning av interna mellanhavanden och utför automatiska elimineringar, beräknar förvärvsvärden och konsoliderar slutligen det totala resultatet. Via rapporter lämnas utdata som används för analys och uppföljning.

Göteborgs Stad använder sig av en centraliserad Cognos-installation, vilket i praktiken innebär att rapportering sker till gemensam databas. Den tekniska driften av Cognos hanteras via intraservice.

Användarriktad systemförvaltning (upplägg av användare, underhåll blanketter och rapporter med mera) hanteras av koncernredovisningsavdelningen på stadsledningskontoret i samarbete med Göteborgs Stadshus AB.

Göteborg Energi AB och Förvaltnings AB Framtiden har egna Cognos-installationer för konsolidering av sina respektive koncerner. Överföring sker via fil till Göteborgs Stads Cognos- installation.

Göteborg Spårvägarkoncernen, Renovakoncernen, BRG, Higabkoncernen och Göteborg & Co koncernen konsoliderar sina koncerner i Cognos medan övriga koncerner konsoliderar manuellt.

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet säkerställer att koncernen uppfyller lagkrav inom redovisning. Sammanställningen av stadens alla verksamheters redovisning underlättas.

Villkor för tjänsteerbjudandet