Intraservices tjänster

Tjänst: Stöd i budget-, prognos- och analysprocessen

Kort beskrivning av tjänsten

Tjänsten skapar förutsättning för samtliga chefer i staden att, årligen, lägga budget, personalbudget samt prognos för sin verksamhet. Detta tillsammans med utfallet ger sedan möjlighet att göra analyser av verksamheten.

Genom tjänsten ges förutsättningar att skapa en personalbudget med hjälp av befintligt data från personalsystem. Personalbudgeten är en delprocess i budgetprocessen och frivillig att använda sig av. Både personalbudgeten, driftbudgeten och investeringsbudgeten kan fördelas utifrån vad som förväntas hända under året.

Du kan lägga prognos för både personal-, verksamhets och investeringskostnader. Både budget och prognos kan, genom systemstödet, aggregeras till en samlad bild för hela förvaltningen eller bolaget och aggregeras uppåt i organisationen. Detta möjliggör transparens.

Tjänsten bidrar till att säkerställa, följa upp och utveckla effektiva processer. I tjänsten ingår även att ge stöd, utbildning och information kopplad till systemstödet och processerna.

Behov/nytta

Stadens chefer behöver ett stöd för att rapportera sin budget, personalbudget och prognos, dels för att själv göra analyser, dels för att rapportera till sin ledning som gör övergripande analyser för verksamheten.

Genom att använda samma systemstöd för att lägga budget och prognos säkerställer staden att gemensamma krav uppfylls och att ett enhetligt, transparant och kvalitetssäkrat arbetsflöde används.

Tjänsteerbjudande

Hjälp och support

Kontakta supporten via telefon 031-368 68 00 eller e-post.

I Serviceportalen kan du söka svar på vanliga frågor, göra beställningar, se aktuell driftinformation m.m.

Har du synpunkter kring våra tjänster?
Kontakta Support Intraservice eller tjänsteansvariga.

${loading}