Stöd i anläggningsredovisningsprocessen

Kort beskrivning

Stöd i anläggningsredovisningsprocessen innebär ett standardiserat IT-stöd med färdiga lösningar för bokföring, integrationer, utdata, kontoavstämningar med mera.  Vi erbjuder även stöd i form av support, dokumentation, utbildning av lokala systemförvaltare vid uppstart samt coachningsbesök på plats av centralt verksamhetsstöd (CVS).

Du som arbetar med anläggningsregister kan få stöd i hanteringen av anläggningstillgångar.

I tjänsteerbjudandet ingår förvaltning och uppgradering av IT-stödet för tjänsten (Unit4 Business World, tidigare kallat Agresso). Där ingår att ta emot incidenter och driva arbetet med felavhjälpning enligt Intraservices incident process. Förändringar hanteras på ett strukturerat och planerat sätt i enlighet med Intraservices förändringsprocess och schemalagda servicefönster.

I tjänsteerbjudandet ingår också:

 • Aktivering av anläggningar via investeringsprojekt eller faktura.
 • Funktionalitet för uppföljning av investeringsprojekt.
 • Anläggningsregister med regelverk kopplat till anläggningsgrupper.
 • Beräkning av avskrivningar och ränta enligt gällande regelverk.
 • Kontering av avskrivningar och ränta enligt gällande kodsträng.
 • Fastställd modell för komponentavskrivning.
 • Standardrapporter/utdata för anläggningsredovisning.
 • Simulering av framtida avskrivningar.
 • Beräkning och bokföring av skattemässiga avskrivningar.

Tillsammans med förvaltningarna arbetar vi med att utveckla arbetssätt och process, inklusive att följa upp hur väl processen fungerar och följs. I dialog med tjänsteägare och processgrupp tar vi fram en årlig utvecklingsplan för processen, avstämd med ekonomichefer och användargrupper. Vi sätter mål och mätetal för processen (tex volym, kvalitet, ledtider) i samråd med processgrupp och tjänsteägare. (Denna del av tjänsteerbjudandet riktar sig endast till förvaltningar, eftersom arbetet bygger på ett enhetligt arbetssätt och process.)

Behov/nytta

Tjänsteerbjudandet underlättar, utvecklar och följer upp anläggningsredovisningsprocessen. Detta gör det enklare för stadens organisationer att följa kommunalredovisningslagen och kommunallagen.

Villkor för tjänsteerbjudandet

Frågor, incidenter och beställningar sker via Intraservice Servicedesk och skickas in av ett begränsat antal behöriga kontaktpersoner

Intraservice tillgänglighet för support är enligt tjänstenivåavtalet (SLA)

Lokalt ansvar kvarstår för

 • underhåll av lokala koddelsvärden (ej konto och motpart)
 • rättning av felfällda huvudboksverifikationer från Excel och försystem
 • bokslutsarbete (exempelvis rapportkörningar, kontroller och avstämningar)
 • support till lokala användare
 • aktivering av anläggningar, avskrivningskörningar, utrangeringar/försäljningar
 • årsskifteshantering för anläggningsreskontraprocessen.

Det är inte tillåtet att registrera känsliga personuppgifter i IT-stödet