Defintioner av begreppet tjänst

Begreppen "tjänst", "intern tjänst" och "kommungemensamma interna tjänster" är begrepp som lätt förvirrar. Här finns en kort beskrivning av varje typ.

Tjänst är en aktivitet eller en funktion som tillför värde för en mottagare eller utförs på dennes uppdrag.

Intern tjänst är en tjänst som utförs av en förvaltning på uppdrag av någon av stadens övriga förvaltningar eller bolag och som bekostas av densamma. Det är alltså inte bara Intraservice som kan leverera interna tjänster, men BARA Intraservice som levererar kommungemensamma interna tjänster.

Kommungemensam intern tjänst avser:

  • enbart tjänster som Intraservice tillhandahåller och som primärt riktar sig till medarbetare och chefer
  • tjänster som fler än en verksamhet har behov av eller att tjänsten är tydligt kommungemensam utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv
  • tjänster som är beslutade av stadsdirektören, på delegation av kommunstyrelsen, efter samråd med förvaltnings- och bolagsledningar