Forum

Det finns tre olika typer av forum för att hantera de behov som verksamheterna har inom de kommungemensamma interna tjänsterna.

Klicka här för en större bild.

Tjänsteforum

Tjänsteansvariga på Intraservice utser forumdeltagare till tjänsteforum. Tjänsteforum gör en initial bedömning och första prioritering av upprätthållande och utveckling av tjänsteområdet. Detta sker utifrån verksamheternas förändringsbehov och beslutade styr- och färdriktningsdokument (till exempel kommunfullmäktiges budget, program och planer).

Tjänsteforum bereder, tar fram förslag på prioriteringar och sammanställer förslag på en första version av tjänsteplan och budget. Dessa levereras sedan till tjänsteområdets prioriteringsforum.

Prioriteringsforum

Prioriteringsforum prioriterar de utvecklingsinitiativ som tjänsteforumen föreslår i tjänsteplanerna. De säkerställer tjänsteområdets långsiktiga inriktning och gör en strategisk bedömning på de initiativ som tjänsteforum föreslagit i tjänsteplan. Prioriteringsforum sammanställer samtliga prioriteringar och lyfter dem till beslutsforum.

Tjänsteansvarig deltar som föredragande i prioriteringsforum och direktör på stadsledningskontoret utser övriga deltagare.

Beslutsforum

Beslutsforum gör därefter en helhetsbedömning och kan vid behov göra en stadenövergripande prioritering av utvecklingsinitiativ  och förslag till budget inom eller mellan de olika tjänsteområdena. Beslutsforum gör också strategiska bedömningar utifrån den politiska ambitionen för hela Göteborgs Stad.

Efter samråd med beslutsforum överlämnas förslag till beslut till Nämnden för Intraservice. Forumdeltagare utses av stadsdirektören.

Läs mer om prioriterings- och beslutsprocessen här