Utvärdering visar på ökad kunskap och bättre förståelse

De allra flesta av IT-ambassadörerna och deras enhetschefer är positiva till eGO:s verksamhet och arbetssätt hittills. Det visar resultatet av den andra utvärderingen som företaget Serus har gjort av projektet. Utvärderingen visar bland annat på en ökad kunskap i mobilt arbetssätt och en ökad förståelse för IT-ambassadörernas uppdrag.

Under januari-mars har alla IT-ambassadörer och enhetschefer i hemtjänsten fått svara på enkäter om vad de tycker om projektet eGO och arbetet så här långt. Det sammanställda resultatet visar att de allra flesta är positivt inställda till både verksamheten och arbetssättet. Det största problem som både IT-ambassadörer och enhetschefer lyfter fram är att det är svårt att avsätta tid för uppdraget, på grund av den begränsade ekonomin och stor personalomsättning i verksamheterna.

80 procent av IT-ambassadörerna upplever att de har lärt sig saker i projektet som kommer att stärka deras framtida karriär och hela 84 procent svarar att de arbetar aktivt med att entusiasmera och inspirera sina kollegor i användandet av IT-stöd och välfärdsteknologi. På frågan om vilka kunskaper det fått med sig från uppdraget, svarar de bland annat ökat självförtroende, ökade teknikkunskaper och bra verktyg för att utbilda andra.

Uppdraget har blivit tydligare

I svaren från enhetscheferna märks att IT-ambassadörernas uppdrag blivit tydligare. 85 procent av cheferna svarar att arbetet som görs kopplat till uppdraget är viktigt för enheten.

"Helt fantastiskt. Vi har en IT-ambassadör som tar sitt uppdrag på största allvar. Kan knappt bli bättre. Personen är processinriktad och ser möjligheter i bakslag som sedan genererar framgång. Personen stödjer personalen i situationen där de befinner sig och får dem att växa", svarar en enhetschef.

Det är utvärderingsföretaget Serus AB som har gjort utvärderingen. Serus följer projektet och gör regelbundna utvärderingar ända fram till projekttidens slut. Den här utvärderingen är gjord genom enkäter till IT-ambassadörer och enhetschefer i hemtjänsten. Serus har också gjort djupintervjuer med både IT-ambassadörer och deras chefer.

Läs hela utvärderingen från Serus här (pdf).